www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2010


Polska Grupa Ekspertw HBV Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: leczenie przeciwwirusowe przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu Bprof. dr hab. med. Jacek Juszczyk (przewodniczcy)

prof. dr hab. med. Anna Boro-Kaczmarska

prof. dr hab. med. Janusz Cianciara

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

prof. dr hab. med. Andrzej Gadysz

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

dr med. Wiesaw Krzyczka

prof. dr hab. med. Piotr Makowski

prof. dr hab. med. Magorzata Pawowska

prof. dr hab. med. Krzysztof Simon

1. Eradykacja HBV jest prawdopodobnie nieosigalna z powodu episomalnej postaci HBV DNA, tj. cccDNA.

2. Gwnym celem leczenia przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B jest, niezalenie od stosowanego leku, doprowadzenie do spowolnienia, zahamowania lub – cofnicia si zmian zapalnych, a take – choby czciowo – wknienia, a wic zapobieganie rozwojowi marskoci wtroby i raka wtrobowo-komrkowego, poprawa jakoci ycia i jego przeduenie oraz ograniczenie szerzenia zakae HBV.

Celami porednimi, pozwalajcymi na uzyskanie celw gwnych, s: supresja HBV DNA, normalizacja aktywnoci aminotransferaz, zanik HBeAg i pojawienie si anty-HBe (u osb z dodatnim antygenem e w surowicy) oraz zanik HBsAg i wykrywalno anty-HBs. W zalenoci od stopnia zaawansowania zmian u pacjentw poddawanych terapii – cele szczegowe zale od ich statusu. U pacjentw z marskoci wyrwnan – celem terapii jest zahamowanie progresji do marskoci niewyrwnanej. U chorych z marskoci niewyrwnan, u ktrych istniej przeciwwskazania do przeszczepienia wtroby, gwnym celem leczenia przeciwwirusowego jest wyduenie czasu przeycia.

3. Obecnie w leczeniu zakae HBV zarejestrowanymi lekami s: interferon alfa2a i alfa2b (IFN-alfa), interferon pegylowany – PegIFN-alfa2a oraz analogi nukleoz(t)ydowe (AN): adefowir, entekawir, lamiwudyna, telbiwudyna (obecnie w Polsce niedostpna), tenofowir.

4. W podejmowaniu decyzji terapeutycznych naley wzi pod uwag nastpujce kryteria: wielko wiremii, aktywno ALT, zmiany histopatologiczne (biopsja wtroby pozostaje nadal tzw. „zotym standardem” diagnostycznym) lub ocen zaawansowania wknienia uznanymi metodami nieinwazyjnymi, wiek pacjenta i jego preferencje co do wyboru metody terapii. Ponadto w kwalifikowaniu do terapii naley uwzgldni istotne kliniczne objawy pozawtrobowe (boniasto-kbuszkowe zapalenie nerek, vasculitis i inne) oraz przeciwwskazania (gwnie interferon) i lekooporno (gwnie adefowir i lamiwudyna).Cay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.