www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2004


Probiotyki a zakaenia
Piotr B. Heczko
Magdalena Strus
Artur Drzewiecki

Piotr B. Heczko
Magdalena Strus
Artur Drzewiecki


Probiotyki a zakaenia
Probiotics and infections
Streszczenie
Probiotyki s produktami leczniczymi lub ywnociowymi zawierajcymi ywe, niepatogenne drobnoustroje, ktre wywieraj korzystny wpyw na zdrowie czowieka. W artykule omwiono perspektywy zastosowania probiotykw w zapobieganiu i leczeniu zakae.
Summary
Probiotics are products containing living non-pathogenic microorganisms, which confer health benefits on the host. In this article, perspectives of using probiotics in preventions and treatment of the infections are described.
Sowa kluczowe/Key words
probiotyki zakaenia zapalenia
probiotics infections inflammations
Probiotyki s produktami zawierajcymi ywe, niepatogenne drobnoustroje, najczciej z rodzajw Lactobacillus i Bifidobacterium, ktre wywieraj korzystny wpyw na zdrowie czowieka. Dziaanie probiotykw jest przede wszystkim ukierunkowane na hamowanie wzrostu innych drobnoustrojw i na modyfikowanie odpornoci przeciwzakanej, zatem wiedza o probiotykach stanowi, w tym zakresie ich dziaania, cz nauki o zakaeniach.

Mechanizmy dziaania probiotykw

Mechanizmy dziaania probiotykw nie s do koca poznane. Powszechnie uwaa si, e syntetyzuj one substancje przeciwdrobnoustrojowe, takie jak kwasy organiczne, amoniak, nadtlenek wodoru i zwizki bakteriocynopodobne [1], wspzawodnicz z innymi mikroorganizmami, przede wszystkim chorobotwrczymi, o receptory na nabonku i o substancje odywcze, modyfikuj toksyny i receptory dla toksyn i przede wszystkim wywieraj rnorodny wpyw immunomodulujcy [2]. Ostatnio pojawiy si niezwykle interesujce prace wykazujce, e przynajmniej niektre probiotyki s w stanie pobudza komrki nabonka do zwikszonej produkcji luzu, a zatem do uszczelniania bariery luzwkowej [3], a take pobudza lub hamowa apoptoz zarwno komrek epidermalnych, jak i ukadu odpornociowego [4].
Z dotychczasowego, okoo dziesicioletniego dowiadczenia, wynikajcego z bada naukowych i klinicznych nad probiotykami wiadomo, e kady szczep probiotyczny ma swoj unikaln charakterystyk. Zatem przed rozpoczciem stosowania kadego probiotyku w medycynie, wymagane s indywidualne badania nad jego waciwociami, a take w peni kontrolowane prby kliniczne. Naley wyranie oddzieli probiotyki o dziaaniu powodujcym ogln popraw stanu zdrowia, zawarte w ywnoci funkcjonalnej, od dziaania zapobiegawczego, a tym bardziej leczniczego, w odniesieniu do zdefiniowanej jednostki chorobowej, probiotykw zarejestrowanych jako leki.
Wiedza o probiotykach i ich zastosowaniu rozwija si niezwykle dynamicznie, dostarczajc wielu istotnych danych na temat moliwych i potwierdzonych klinicznie zastosowa w leczeniu lub zapobieganiu zakaeniom. Jednym z najwaniejszych kierunkw badawczych jest znalezienie naukowych podstaw do deklaracji o wzmacniajcych zdrowie dziaaniach probiotykw, zawartych w ywnoci funkcjonalnej, a przede wszystkim o leczniczych lub zapobiegawczych aktywnociach probiotykw, wytwarzanych jako leki. Produkty uzyskane i sprzedawane z myl o agodzeniu przebiegu, zapobieganiu lub leczeniu chorb s niewtpliwie lekami, ale coraz wicej produktw ywnociowych lub dodatkw do ywnoci moe rwnie wykazywa dziaanie podtrzymujce stan zdrowia.
Dlatego te od 1991 roku stworzono w Japonii specjaln kategori ywnoci o swoistym dziaaniu prozdrowotnym (FOSHU), przede wszystkim reprezentowan przez probiotyki. W czerwcu 2003 roku Komisja Europejska ogosia propozycj dla nowej dyrektywy o ywieniu i deklaracjach zdrowotnych dla ywnoci. Wdroenie tej dyrektywy stworzy moliwo dla dwch rodzajw deklaracji dla ywnoci: dotyczcych waciwie udokumentowanych dziaa fizjologicznych skadnikw ywnoci (wczajc probiotyki) i uwzgldniajcych moliwo wpywu na zmniejszenie ryzyka nabycia choroby. Oczywicie oba rodzaje deklaracji bd musiay by oparte na dowodach naukowych. Nie czekajc na dyrektyw Unii, niektre kraje europejskie, takie jak Szwecja, Holandia czy Wielka Brytania wprowadziy ju odpowiednie przepisy dotyczce koniecznoci udowodnienia treci prozdrowotnych w deklaracjach dla ywnoci. Tak wic podstawowym wymogiem zarwno dla lekw, jak i dla ywnoci funkcjonalnej, staje si udowodnienie dziaania za pomoc waciwie zaplanowanych i kontrolowanych bada interwencyjnych, prowadzonych w grupach osb dorosych i dzieci.

Probiotyki w zakaeniach powodowanych przez Helicobacter pylori

Wobec zwizku midzy zakaeniem spowodowanym przez Helicobacter pylori a zapaleniem bony luzowej odka, dyspepsj i chorob refluksow (GORD/GERD), celem zastosowa probiotykw w tych niezwykle czstych schorzeniach gastroenterologicznych s prby przywrcenia prawidowego skadu flory przewodu pokarmowego, zmniejszenia stanu zapalnego, zmniejszenia produkcji gazw, zwikszenia ruchliwoci jelit i zmniejszenia bolesnoci. Dodanie probiotykw, czyli nie trawionych przez ukad pokarmowy wielocukrw o charakterze wkien, moe przynie dodatkow popraw zaburze fermentacji wglowodanw w bliszym odcinku jelita grubego i regulacj motoryki odka. Najwicej prb klinicznych z zastosowaniem probiotykw dotyczy zapalenia bony luzowej odka. Ich zaoeniem byo uzyskanie przynajmniej okresowej kolonizacji bony luzowej odka, zwikszenie odpowiedzi immunologicznej i zmniejszenie stanu zapalnego luzwki odka, spowodowanego przez H. pylori.
Wiele jest dowodw in vitro na bezporednie dziaanie szczepw bakterii lub grzybw probiotycznych na
H. pylori. Produkty metabolizmu badanych szczepw L. johnsonii lub L. acidophilus 1 (La-1, LB), ale take L. salivarius powodoway zahamowanie wzrostu H. pylori zarwno in vitro, jak i in vivo [5, 6, 7]. Wydaje si, e hamowanie wzrostu H. pylori jest przede wszystkim powodowane przez produkty kwane Lactobacillus, ale take przez peptydy antybakteryjne. Temu samemu mechanizmowi naley przypisa podobny efekt wywierany przez Bacillus subtilis [8]. Badania kliniczne z zastosowaniem probiotyku L. johnsonii La-1 i klarytromycyny przeprowadzi Felley i wsp. [9] na osobach z dodatnim testem w kierunku H. pylori, nie wykazujc jednak przewagi takiego eksperymentalnego leczenia wobec standardowego schematu postpowania. Natomiast w kolejnych badaniach Sakamoto i wsp. [10] nad L. gasseri OLL 2716 i Canduzzi i wsp. [11] nad L. acidophilus LB oraz Sheu i wsp. za pomoc jogurtu wzbogaconego szczepami Lactobacillus i Bifidobacterium wykazano podwyszenie skutecznoci terapii eradykacyjnej wobec H. pylori, jeli do schematu leczniczego dodano probiotyk. Ponadto uzupenienie probiotykiem trjlekowego schematu leczniczego dla zakaenia H. pylori powodowao w kilku kontrolowanych badaniach klinicznych lepsz tolerancj lekw u leczonych pacjentw [12, 13].
Wydaje si, e w tym zakresie zastosowa probiotykw, uzyskane wyniki wielu bada laboratoryjnych i klinicznych s obiecujce, cho czsto sprzeczne. Brak jest standardyzacji dotyczcej dawkowania stosowanych szczepw bakterii, okresu trwania obserwacji i wielu innych czynnikw. Postulowane s zatem badania podstawowe na poziomie molekularnym i komrkowym, mogce wykaza antagonizm pomidzy probiotykiem a patogenem i wyjaniajce mechanizmy powodujce agodzenie przebiegu zakaenia. Jak dotd probiotyki mogyby mie zastosowanie tylko jako uzupenienie standardowego leczenia zakae powodowanych przez H. pylori.

Probiotyki w przewlekym nieswoistym zapaleniu jelit

Pojcie przewlekego nieswoistego zapalenia jelit
(Inflammatory Bowel Disease – IBD) obejmuje dwie, dotychczas uwaane za odrbne, jednostki chorobowe: colitis ulcerosa i chorob Crohna, ktre w tym ujciu stanowi osobne postacie kliniczne jednego schorzenia. W patogenezie tej choroby, oprcz predyspozycji genetycznych u pacjenta i zaburze w pracy jego ukadu odpornociowego, coraz wiksz rol przypisuje si nieprawidowociom w skadzie i funkcjonowaniu flory jelitowej [14]. Dlatego te rozwaa si zastosowanie probiotykw w przewlekym nieswoistym zapaleniu jelit, poniewa mog one pomc przywrci prawidowy skad flory jelitowej i hamowa wzrost rozmaitych patogennych mikroorganizmw, a take przez przyspieszon degradacj rnych antygenw wpywa na odpowied immunologiczn u pacjenta.
Badania na modelach zwierzcych przyniosy obiecujce rezultaty, ale nie mog by one w peni miarodajne, poniewa nie jest znana adekwatno modelu zwierzcego w stosunku do obrazu choroby u czowieka. Jak dotd, przeprowadzono kilkanacie bada klinicznych nad zastosowaniem probiotykw u pacjentw z przewlekym nieswoistym zapaleniem jelit [15, 16, 17]. Prawie wszystkie badania dotyczyy stosunkowo niewielkich grup pacjentw (do 20 osb w grupie badanej i grupie kontrolnej). Poza tym brakowao jednolitych kryteriw klinicznych upowaniajcych do stosowania probiotykw w terapii i zasad wyboru konkretnych mikroorganizmw [18]. W wikszoci badacze przyjli zaoenie, e probiotyki powinno si podawa w okresach remisji dla jej podtrzymania i zapobieenia nawrotom, natomiast w okresach zaostrze naley pozosta przy terapii tradycyjnej, czyli mesalazynie i ewentualnym chirurgicznym usuniciu zajtego odcinka jelita. Mimo tych zastrzee naley stwierdzi, e w zdecydowanej wikszoci badania kliniczne przyniosy pozytywne rezultaty, szczeglnie w odniesieniu do wyduania okresw remisji i zapobiegania zaostrzeniom choroby, gdzie probiotyki okazay si skuteczniejsze od dotychczasowych metod leczenia.
W kontekcie powyszych wynikw mona stwierdzi, e probiotyki znajd zastosowanie gwnie w podtrzymywaniu remisji IBD. Natomiast ich rola w leczeniu zaostrze przewlekego nieswoistego zapalenia jelit wymaga dalszych bada, by moe bd stanowiy uzupenienie tradycyjnej terapii. Rwnie dogbnych bada, przede wszystkim podstawowych, wymaga opracowanie zasad waciwego doboru probiotykw do zastosowa w IBD.

Probiotyki w zespole draliwego jelita

Zesp draliwego jelita (ZDJ) jest chorob wieloczynnikow o znacznej czstoci, sigajcej 20–50% osb zgaszajcych si po porad do gastroenterologw. Sugerowana etiologia ma mie zwizek z czynnikami psychosocjalnymi, zmienion ruchliwoci jelit, podwyszon aktywnoci sensoryczn jelit lub nieprawidow fermentacj poywienia. Ostatnio rozwaa si moliwo, e za ZDJ odpowiadaj zmiany w skadzie mikroflory jelitowej, powodujce nieprawidowoci metaboliczne [19]. W kilku badaniach wykazano, e czsto wystpienia ZDJ jest zwizana z tak swoistymi czynnikami, jak leczenie antybiotykami, zabiegi operacyjne w zakresie jamy brzusznej i miednicy oraz zapalenie odka i jelit [20, 21, 22]. Zbadano take flor jelitow, znajdujc podwyszone liczby wzgldnych beztlenowcw i zmniejszone Bifidobacterium i Lactobacillus, lecz brak jeszcze bezporednich dowodw, e przyczyn ZDJ jest zmieniona flora jelitowa. Zastosowania probiotykw w kontrolowanych badaniach klinicznych opartych na ocenie subiektywnych objaww ZDJ day niespjne wyniki: w kilku z nich uzyskano znaczc popraw w stosunku do grup leczonych placebo, ale w innych wykazano dziaanie take i samego placebo [23, 24, 25, 26]. Niestety, grupy badane nie byy zbyt liczne, a zatem postuluje si ich powtrzenie na wikszej liczbie chorych o bardziej jednolitych objawach (np. z przewag biegunki). Niektre wyniki sugeruj moliwo uzyskania lepszych efektw przy profilatycznym, a nie leczniczym podawaniu probiotykw w ZDJ.

Probiotyki w ostrych biegunkach

Jednym z gwnych zakresw zastosowa klinicznych probiotykw jest biegunka powodowana przez rotawirusy, gwne czynniki etiologiczne ostrego zapalenia odka i jelit u maych dzieci. W kilku kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano zmniejszenie nasilenia objaww u dzieci zakaonych rotawirusami, mierzone czasem skrcenia biegunki po podaniu szczepu Lactobacillus rhamnosus GG [27, 28, 29, 30, 31, 32]. Korzystnemu efektowi klinicznemu towarzyszyo podniesienie poziomu IgA u chorych i zmniejszenie wydalania wirusa. Zastosowano take L. rhamnosus GG zapobiegawczo u niedoywionych dzieci peruwiaskich, uzyskujc spadek zachorowa [33]. Uwaa si, e korzystnych wynikw dziaania szczepu L. rhamnosus GG w ostrych biegunkach rotawirusowych nie mona przenosi na inne szczepy probiotyczne nawet z gatunku L. rhamnosus, inne z gatunku Lactobacillus takie jak L. delbrueckii i L. acidophilus, czy te inne bakterie, takie jak
S. thermophilus lub Enterococcus SF68 [34, 35] lub na chorych z ostr biegunk o innej etiologii [36]. Jednake naszej grupie udao si ostatnio w kontrolowanych badaniach klinicznych wykaza korzystny, porwnywalny z L. rhamnosus GG, efekt dziaania mieszaniny trzech szczepw
L. rhamnosus w postaci skrcenia okresu biegunki u dzieci z biegunkami o etiologii rotawirusowej [37]. Opublikowano take wyniki bada wskazujcych, e grzyby Saccharomyces boulardii i Lactobacillus reuteri wywouj pozytywny efekt u dorosych i dzieci z ostr biegunk [38, 39, 40]. Korzyci z zastosowania probiotykw wydaj si ju nie budzi wtpliwoci w wietle kilku metaanaliz podsumowujcych wyniki wielu bada klinicznych [41, 42].
Natomiast nie udao si, jak dotd, wykaza podobnego efektu dziaania probiotykw w leczeniu biegunek o etiologii bakteryjnej, mimo doskonaego dziaania in vitro wielu szczepw Lactobacillus na bakteryjne czynniki etiologiczne biegunek [43].

Probiotyki w biegunkach poantybiotykowych

Biegunki wystpujce jako niepodany efekt leczenia antybiotykami o rnym nasileniu – od agodnej biegunki po rzekomoboniaste zapalenie jelit – take byy przedmiotem zastosowa probiotykw, takich jak
L. rhamnosus GG, L. acidophilus i grzyby Saccharomyces boulardii. Wikszo bada klinicznych w tym zakresie zastosowa bya oparta na dobrze zaplanowanym protokole i obejmowaa wystarczajco due grupy chorych. Wyniki bada zostay podsumowane w dwch metaanalizach obejmujcych dziewi i siedem prb klinicznych [44, 45], ktre potwierdziy wysz skuteczno probiotykw ni placebo w zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym.
Tylko niewiele bada skupio si na leczeniu biegunki poantybiotykowej i, niestety, nie wszystkie byy waciwie kontrolowane. Uycie zdefiniowanych probiotykw, takich jak Enterococcus SF68 lub te nawet wleww doodbytniczych z bakterii jelita grubego miao powodowa wyrane skrcenie okresu biegunki [46, 47, 48, 49].

Probiotyki a translokacja bakteryjna

Nowym i bardzo interesujcym z punktu widzenia mechanizmw, jak i wanym klinicznie polem zastosowania probiotykw jest moliwo hamowania translokacji bakteryjnej, szczeglnie czstej i gronej u chorych leczonych parenteralnie na oddziaach intensywnej terapii. Zaoeniem tych prb jest stymulowana przez probiotyk zmiana skadu flory jelitowej, nie zmniejszajca liczebno bakterii patogennych i poprawiajca funkcj bariery luzwki jelitowej. Badania na modelach zwierzcych prowadzone z zastosowaniem L. plantarum lub L. rhamnosus potwierdziy ochronne dziaanie probiotykw na przykad w translokacji towarzyszcej dowiadczalnemu zapaleniu trzustki [33, 36]. Przeprowadzono take wstpne badania kliniczne na chorych po przeszczepach wtroby lub rozlegych zabiegach brzusznych, stosujc L. plantarum, ktry wykaza potencjalne dziaanie ochronne tego probiotyku [32, 34]. Ze wzgldu na ograniczon liczb obserwowanych chorych, brak waciwej kontroli i rwnolege stosowanie antybiotykw, trudno jest o pen ocen skutecznoci, ale wydaje si, e w tym zakresie mona oczekiwa szerszych bada klinicznych.

Probiotyki a szczepionki zawarte w ywnoci

Bakterie probiotyczne posiadaj waciwoci immunomodulacyjne. Takie ich cechy spowodoway prby zastosowania bakterii z rodzajw Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, spor Bacillus i komrek drody Saccharomyces jako adjuwantw oraz nonikw innych antygenw stosowanych do immunizacji. Niezwykle atrakcyjnym celem jest moliwo doustnego podawania czsteczek podobnych do immunoglobulin lub antygenw stosowanych do rutynowych szczepie ochronnych. Ze wzgldu na ogromn rnorodno dziaania poszczeglnych szczepw bakterii probiotycznych na system odpornociowy, mona wzbudza rne formy odpowiedzi immunologicznej w poszczeglnych ukadach tego systemu (oddechowy, moczowo-pciowy itp.). Dodatkowo mona w celu uzyskania waciwej ekspresji antygenw szczepionkowych tak modyfikowa genetycznie probiotyki, aby uzyskiwa koekspresj interleukin lub innych czsteczek immunomodulacyjnych. Istniej ju dowody na skuteczno takiego postpowania, pochodzce z dowiadcze na zwierztach. Na przykad szczepy L. lactis, produkujce interleukin 10, powoduj zagodzenie objaww zapalenia jelita u myszy z defektem genu IL-10 [50]. Oczekiwane s badania na ludziach, uzalenione jednak od decyzji dotyczcych – obecnie niemoliwych – zastosowa rekombinowanych szczepw bakterii w medycynie.

Probiotyki a alergia

Probiotyki stosowano take w celu zapobieenia lub w leczeniu alergii. W wyniku szeroko zakrojonych bada Trapp i wsp. [51] zasugerowali, e zarwno ywe, jak i inaktywowane probiotyki mog agodzi objawy astmy. Jednake konstrukcja grup badawczych powoduje, e ich prby s nie w peni przekonywajce. Wheeler i wsp. [52] nie byli w stanie wykaza korzystnego dziaania jogurtu z Lactobacillus u 15 chorych z umiarkowanym przebiegiem astmy. Natomiast grupa Isolauri wykazaa korzystne dziaanie Lactobacillus rhamnosus GG w leczeniu alergii na mleko krowie u maych dzieci, jak i w zapobieganiu wystpienia alergii skrnej u dzieci po podaniu tego probiotyku matkom przed porodem, jak i noworodkom po urodzeniu [53, 54]. Natomiast nie udao si uzyska podobnego efektu w przypadkach kataru siennego i alergii oddechowych. Mechanizm dziaania probiotykw w alergii pokarmowej i skrnej jest niejasny, na pewno nie polega on na redukcji poziomu IgE. Przypuszczalnie opiera si on na zmniejszeniu przepuszczalnoci bariery jelitowej i hamowaniu odczynu zapalnego. Niewtpliwie podawanie probiotykw we wczesnym dziecistwie moe mie korzystny wpyw na funkcje rozpoznawcze ukadu immunologicznego i by praktyczn odpowiedzi na tak zwan hipotez higieniczn, wedug ktrej zwikszenie zapadalnoci na takie choroby jak alergia, cukrzyca typu 1, przewleke nieswoiste zapalenie jelita i stwardnienie rozsiane jest spowodowane wysokim poziomem higieny w krajach zachodnich, ktry powoduje brak kolonizacji i zakae we wczesnym dziecistwie, zatem niemono rozpoznawania antygenw drobnoustrojw kolonizujcych luzwki dziecka po urodzeniu przez ukad immunologiczny [55].

Probiotyki a zakaenia narzdu moczowo-pciowego

Preparaty dopochwowe zawierajce ywe bakterie, okrelane jako Lactobacillus acidophilus, byy i s produkowane oraz stosowane od kilkudziesiciu lat, ale nigdy nie dokonano oceny ich skutecznoci ani analizy zawartych w nich bakterii pod ktem specyficznych dla mikroflory pochwowej waciwoci probiotycznych. Taksonomia bakterii z rodzaju Lactobacillus zasiedlajcych pochw w warunkach fizjologicznych ulega bardzo szybkim zmianom zwizanym z zastosowaniem coraz to nowszych metod molekularnych [56]. W szczeglnoci dotyczy to nazwy L. acidophilus, dawniej okrelajcej prawie kady szczep Lactobacillus wyizolowany z flory pochwy, a dzi tylko jeden gatunek w kompleksie L. acidophilus, dosy sporadycznie wystpujcy w tej florze [57].
Jak wspomniano powyej, bakterie probiotyczne przeznaczone do leczenia lub zapobiegania zakaeniom narzdu moczowo-pciowego musz spenia inne kryteria ni probiotyki doustne: przywiera do nabonka pochwy lub drg moczowych, hamowa wzrost najczstszych patogenw powodujcych bakteryjn waginoz (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Peptostreptococcus anaerobius), zakaenia okooporodowe (Streptococcus agalactiae, Mycoplasma spp., Chlamydia trachomatis), nawrotowe zakaenia drg moczowych (uropatogenne szczepy E. coli), czy te nawet kandydoz sromu i pochwy (Candida albicans i inne gatunki z tego rodzaju). To dziaanie hamujce szczepw Lactobacillus przeznaczonych na probiotyki dopochwowe jest zwizane, jak wiadomo z bada podstawowych, z produkcj kwasw organicznych, nadtlenku wodoru i dipeptydw [58]. S to oczywicie inne szczepy, ni Lactobacillus wystpujce w mikroflorze jelitowej i wykorzystywane jako probiotyki doustne.
Przeprowadzono kilka obserwacji na zwierztach i bada klinicznych nad kolonizacj pochwy przez wyselekcjonowane szczepy Lactobacillus i stwierdzono, e podane bakterie mog utrzymywa si w mikroflorze przez nawet kilkanacie dni, co powinno dawa dobr podstaw do skonstruowania kontrolowanych bada interwencyjnych [59, 60, 61].
Badania kliniczne, niestety niekontrolowane, nad skutecznoci probiotykw w zapobieganiu i leczeniu zakae ukadu moczowo-pciowego prowadzono wiele lat temu. Ich warto jest obecnie kwestionowana. Szczeglnie kontrowersyjne s otwarte prby nad doustnym zastosowaniem jogurtw zawierajcych L. acidophilus do zapobiegania bakteryjnej waginozie i kandydozie pochwy [62, 63]. Niezalenie od braku waciwych kontroli, doustna droga podania, zastosowana w tych badaniach, wydaje si by mao efektywna. Take i najlepiej poznany od strony waciwoci biologicznych i szczegowo oceniony w rnych badaniach klinicznych Lactobacillus rhamnosus GG, podany w formie czopkw dopochwowych, doczeka si otwartych bada przeprowadzonych na niewielkiej prbie kobiet z nieokrelonymi stanami zapalnymi pochwy. Wykazano popraw, ale w rzeczywistoci nie sposb oceni jego skutecznoci wobec braku waciwego protokou bada [62].
Chocia zasadno i potrzeba klinicznych zastosowa probiotykw w celu zapobiegania i/lub leczenia zakae narzdu rodnego i drg moczowych nie budzi adnych wtpliwoci, obecnie brakuje bezporednich dowodw klinicznych na ich skuteczno.

Bezpieczestwo stosowania probiotykw

Zastosowanie probiotykw jako dodatkw do ywnoci i lekw wymaga rygorystycznej kontroli bezpieczestwa ich stosowania. Drobnoustroje zwizane z fermentacj pokarmw maj dug histori bezpiecznego uycia. W literaturze medycznej mona znale tylko kilka opisw przypadkw zakae, w ktrych jako czynnik etiologiczny stwierdzono bakterie z rodzaju Lactobacillus lub Bifidobacterium. Czsto bakteriemii spowodowanych przez te bakterie ocenia si na 0,1–0,3% wszystkich przypadkw bakteriemii [64]. Take wyniki bada klinicznych dostarczyy wielu dowodw na bezpieczne stosowanie probiotykw [65]. Jednym z podstawowych wymogw bezpieczestwa jest prawidowa identyfikacja szczepw drobnoustrojw, stanowicych aktywny skadnik preparatu probiotycznego. Stwierdzono bowiem przypadki, w ktrych zamiast deklarowanego szczepu L. acidophilus, w produkcie zawarty by bdnie zidentyfikowany szczep Streptococcus sanguis, z kolei w innym preparacie nie wykazano obecnoci szczepw Enterococcus lub Staphylocccus [66], ktre mog by patogenne.
Ocena ryzyka zwizanego z przyjmowaniem probiotykw jest trudna, ale jest ono uwaane za niezwykle niskie, chocia wysze ni zerowe. Wykazano udzia L. casei, nie pochodzcych z probiotykw, w zapaleniach wsierdzia, natomiast w zwizku z probiotykami opisano przypadek fungemii spowodowanej przez S. boulardii [67]. Wikszo szczepw probiotycznych nie ma determinant zjadliwoci, ale s wrd nich takie, ktre mog je mie (Enterococcus spp.,
Bacillus subtilis, B. cereus, Clostridium butyricum).
Badania nad ostr i przewlek toksycznoci szczepw Lactobacillus i Bifidobacterium nie wykazay adnych efektw [68]. Zarejestrowane szczepy probiotyczne nie posiadaj podwyszonej zdolnoci do konwersji skadnikw ywnoci do produktw kancerogennych, ani zwikszonej zdolnoci do agregacji pytek krwi [68].
Wanym aspektem bezpieczestwa probiotykw jest oporno na antybiotyki ze wzgldu na moliwo przeniesienia determinant opornoci na inne skadniki flory czowieka. Absolutna wikszo zarejestrowanych probiotykw, chocia wykazuje oporno na kilka antybiotykw, nie ma elementw umoliwiajcych jej przeniesienie [68]. Najczciej jest to tak zwana oporno naturalna, zwizana z gatunkiem, na przykad oporno L. rhamnosus, L. plantarum czy L. fermentum na wankomycyn, czy wikszoci gatunkw Lactobacillus na metronidazol. Natomiast budzi uwag oporno szczepw Enterococcus stosowanych jako probiotyki na wankomycyn i antybiotyki makrolidowe [69]. Generalnie dy si do eliminacji takich szczepw probiotycznych, ktre posiadaj przenaszalne geny opornoci na antybiotyki [68].
Chocia uwaa si, e probiotyki powinny by ostronie stosowane u chorych z zaburzeniami odpornoci i u noworodkw, nie stwierdzono adnego ryzyka podczas prb klinicznych prowadzonych na tak wraliwych na zakaenie grupach chorych jak wczeniaki czy chorzy po transplantacjach wtroby [70].

Perspektywy zastosowa probiotykw w leczeniu zakae

Probiotyki maj szans w niedalekiej przyszoci sta si alternatyw lub cennym uzupenieniem leczenia zakae za pomoc chemioterapeutykw przeciwdrobnoustrojowych. Ze wzgldu na znaczne zrnicowanie poszczeglnych szczepw, nawet nalecych do tego samego gatunku, wydaje si niezbdne prowadzenie bada podstawowych nad mechanizmami interakcji kadego szczepu kandydujcego do probiotyku z innymi drobnoustrojami i komrkami ustroju gospodarza. Naley przy tym stosowa metody molekularne, a nastpnie badania na modelach zwierzcych. Tak przebadane szczepy mog stanowi podstaw do projektowania skadu preparatu dobrze dobranego do zastosowania leczniczego lub zapobiegawczego w pojedynczej, cile zdefiniowanej jednostce klinicznej. W ten sposb opracowany preparat moe by poddany dalszej weryfikacji w kolejnych fazach waciwie zaprojektowanych i kontrolowanych bada klinicznych.
Pimiennictwo:
1. Strus M.: Znaczenie bakterii kwasu mlekowego w leczeniu i profilaktyce chorb przewodu pokarmowego, Post Hig Med Dosw 1997, 51, 605-619.
2. Schultz M. i wsp.: Immunomodulatory consequences of oral administration of Lactobacillus rhamnosus strain GG in healthy volunteers, J Dairy Res 2003, 70, 165-173.
3. Mattar A. F. i wsp.: Probiotics up-regulate MUC-2 mucin gene expression in a Caco-2 cell-culture model, Pediatr Surg Int 2002, 18, 586-590.
4. Yan F., Polk D. B.: Probiotic bacterium prevents cytokine-induced apoptosis in intestinal epithelial cells, J Biol Chem 2002, 277, 50959-50965.
5. Michetti P. i wsp.: Effect of whey-based culture supernatant of Lactobacillus acidophilus (johnsonii) La1 on Helicobacter pylori infection in humans, Digestion 1999, 60, 203-209.
6. Coconnier M. H. i wsp.: Antagonistic activity of Lactobacillus acidophilus LB against intracellular Salmonella enterica serovar Typhimurium infecting human enterocyte-like Caco-2/TC-7 cells, Appl Environ Microbiol 1998, 64, 4573-4580.
7. Aiba Y. i wsp.: Lactic acid-mediated suppression of Helicobacter pylori by the oral administration of Lactobacillus salivarius as a probiotic in a gnotobiotic murine model, Am J Gastroenterol 1998, 93, 2097-2101.
8. Pinchuk I. V.: In vitro anti-Helicobacter pylori activity of the probiotic strain Bacillus subtilis 3 is due to secretion of antibiotics, Antimicrob Agents Chemother 2001, 45, 3156-3161.
9. Felley C. P. i wsp.: Favourable effect of an acidified milk (LC-1) on Helicobacter pylori gastritis in man, Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, 13, 25-29.
10. Sakamoto I. i wsp.: Suppressive effect of Lactobacillus gasseri OLL 2716 (LG21) on Helicobacter pylori infection in humans, J Antimicrob Chemother 2001, 47, 709-710.
11. Canducci F. i wsp.: A lyophilized and inactivated culture of Lactobacillus acidophilus increases Helicobacter pylori eradication rates, Aliment Pharmacol Ther 2000, 14, 1625-1629.
12. Armuzzi A. i wsp.: The effect of oral administration of Lactobacillus GG on antibiotic-associated gastrointestinal side-effects during Helicobacter pylori eradication therapy, Aliment Pharmacol Ther 2001, 15, 163-169.
13. Cremonini F. i wsp.: Effect of different probiotic preparations on anti-helicobacter pylori therapy-related side effects: a parallel group, triple blind, placebo-controlled study, Am J Gastroenterol 2002, 97, 2744-2749.
14. Guarner F. i wsp.: Role of microecology in chronic inflammatory bowel diseases, Eur J Clin Nutr 2002, 56 Suppl 4, 34-38.
15. Hamilton-Miller J. M. T.: A review of clinical trials of probiotics in the management of inflammatory bowel disease, Infect Dis Rev 2001, 3, 83-87.
16. Madsen K. L.: The use of probiotics in gastrointestinal disease, Can J Gastroenterol 2001, 15(12), 817-822.
17. Guslandi M., Giollo P., Testoni P. A.: A pilot trial of Saccharomyces boulardii in ulcerative colitis, Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, 15 (6), 607-698.
18. Dunne C. i wsp.: In vitro selection criteria for probiotic bacteria of human origin: correlation with in vivo findings, Am J Clin Nutr 2001, 73 (2), 386-392.
19. Maxwell P. R., Mendall M. A., Kumar D.: Irritable bowel syndrome, Lancet 1997, 350 (9092), 1691-1695.
20. Gwee K. A.: Postinfectious Irritable Bowel Syndrome, Curr Treat Options Gastroenterol 2001, 4 (4), 287-291.
21. Hooker K. D., DiPiro J. T.: Effect of antimicrobial therapy on bowel flora, Clin Pharm 1988, 7 (12), 878-888.
22. Mendall M. A., Kumar D.: Antibiotic use, childhood affluence and irritable bowel syndrome (IBS), Eur J Gastroenterol Hepatol 1998, 10 (1), 59-62.
23. Niedzielin K., Kordecki H., Birkenfeld B.: A controlled, double-blind, randomized study on the efficacy of Lactobacillus plantarum 299V in patients with irritable bowel syndrome, Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, 13 (10), 1143-1147.
24. O’Sullivan M. A., O’Morain C. A.: Bacterial supplementation in the irritable bowel syndrome. A randomised double-blind placebo-controlled crossover study, Dig Dis Sci 2000, 32, 302-304.
25. Bazzochi G. i wsp.: Intestinal microflora and oral bacteriotherapy in irritable bowel syndrome, Dig Liver Dis 2002, 34(Suppl 2), 48-S53.
26. Sen S. i wsp.: Effects of Lactobacillus plantarum 299v (ProViva) on symptoms and colonic fermentation in patients with IBS, Gut 2001, 48 (Suppl 1), A57.
27. Guarino A. i wsp.: Oral bacterial therapy reduces the duration of symptoms and of viral excretion in children with mild diarrhea, J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997, 25, 516-519.
28. Isolauri E. i wsp.: A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children, Pediatrics 1991, 88, 90-97.
29. Isolauri E. i wsp.: Oral bacteriotherapy for viral gastroenteritis, Dig Dis Sci 1994, 39, 2595-2600.
30. Kaila M. i wsp.: Enhacement of the circulating antibody secreting cell response in human diarrhea by a human Lactobacillus strain, Pediatr Res 1992, 32, 141-144.
31. Pant A. R. i wsp.: Lactobacillus GG and acute diarrhoea in young children in the tropics, J Trop Pediatr 1996, 42, 162-165.
32. Shornikova A. V. i wsp.: A trial in the Karelian Republic of oral rehydration and Lactobacillus GG for treatment of acute diarrhoea, Acta Paediatr 1997, 86, 460-465.
33. Oberhelman R. A. i wsp.: A placebo-controlled trial of Lactobacillus GG to prevent diarrhea in undernourished Peruvian children, J Pediatr 1999, 134, 15-20.
34. Bin L. X.: Controlled clinical trial in infants and children comparing Lacteol Fort sachets with two antidiarrheal reference drugs, Ann Pediatr (Paris) 1995, 42, 396-401.
35. Boulloche J., Mouterde O., Mallet E.: Management of acute diarrhea in infants and toddlers, Ann Pediatr (Paris) 1994, 41, 457-463.
36. Maiamaa H. i wsp.: Lactic acid bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis, J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995, 20, 333-339.
37. Szymaski H. i wsp.: Wpyw szczepw Lactobacillus rhamnosus na przebieg ostrej biegunki u niemowlt i dzieci do 6 roku ycia, Ped Pol, [praca wysana do publikacji].
38. Chapoy P.: Traitement des diarrhes infantiles: essai contrl de Saccharomyces boulardii, Ann Pediatr (Paris) 1985, 32, 561-563.
39. Hochter W., Chase D., Hagenhoff G.: Saccharomyces boulardii bei akuter Erwachsenendiarrhoe: Wirksamkeit und Vertraglichkeit der Behandlung, Mnchen Medizinische Wochenschr 1990, 32, 188-192
40. Shornikova A. V. i wsp.: Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis, Pediatr Infect Dis J 1997, 16, 1103-1107.
41. Szajewska H., Mrukowicz J. Z.: Probiotics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and children: a systematic review of published randomized, double-blind, placebo-controlled trials, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001, 33 (Suppl 2), 17-S25.
42. Van Niel C. W. i wsp.: Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhea in children: a meta-analysis, Pediatrics 2002, 109, 678-684.
43. Strus M. i wsp.: Antagonistyczne dziaanie bakterii z rodzaju Lactobacillus wobec beztlenowych i mikroaerofilnych czynnikw zakae przewodu pokarmowego, Med Dow Mikrobiol 2001, 53, 133-142.
44. Cremonini F. i wsp.: Meta-analysis: the effect of probiotic administration on antibiotic-associated diarrhoea, Aliment Pharmacol Ther 2002, 16, 1461-1467.
45. D’Souza A. L. i wsp.: Probiotics in prevention of antibiotic-associated diarrhoea: meta-analysis, Br Med J 2002, 324, 1361.
46. Wunderlich P. F. i wsp.: Double-blind report on the efficacy of lactic acid-producing Enterococcus SF68 in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and in the treatment of acute diarrhoea, J Int Med Res 1989, 17, 333-338.
47. Gustafsson A. i wsp.: The effect of faecal enema on five microflora-associated characteristics in patients with antibiotic-associated diarrhoea, Scand J Gastroenterol 1999, 34, 580-586.
48. Schellenberg D. i wsp.: Treatment of Clostridium difficile diarrhoea with brewer’s yeast, Lancet 1994, 343, 171-172.
49. Buts J. P., Corthier G., Delmee M.: Saccharomyces boulardii for Clostridium difficile-associated enteropathies in infants, J Pediatr Gastroenterol Nutr 1993, 16, 419-425.
50. Steidler L.: In situ delivery of cytokines by genetically engineered Lactococcus lactis. Antonie Van Leeuwenhoek. 2002, 82, 323-331.
51. Trapp C. L. i wsp.: The influence of chronic yoghurt consumption on populations of young and elderly adults, Int J Immunother 1993, IX, 53-64.
52. Wheeler J. G. i wsp.: Immune and clinical impact of Lactobacillus acidophilus on asthma, Ann Allergy Asthma Immunol 1997, 79, 229-233.
53. Majamaa H., Isolauri E.: A novel approach in the management of food allergy, J Allergy Clin Immunol 1997, 99, 179-185.
54. Kalliomki M. i wsp.: Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial, Lancet 2001, 357, 1076-1079.
55. Cebra J. J.: Influences of microbiota on intestinal immune system development, Am J Clin Nutr 1999, 69, 1046-1051.
56. Gancheva A. i wsp. : A polyphasic approach towards the identification of strains belonging to Lactobacillus acidophilus and related species. Syst Appl Microbiol 1999, 22, 573-585.
57. Vasquez A. i wsp.: Vaginal Lactobacillus flora of healthy Swedish women, J Clin Microbiol 2002, 40, 2746-2749.
58. Rosenstein I. J. i wsp.: Relationship between Hydrogen Peroxide-Producing Strains of Lactobacilli and Vaginosis-Associated Bacterial Species in Pregnant Women, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997, 16, 517-522.
59. Burton J. P., Cadieux P. A., Reid G.: Improved understanding of the bacterial vaginal microbiota of women before and after probiotic instillation, Appl Environ Microbiol 2003, 69, 97-101.
60. Antonio M. A., Hillier S. L.: DNA fingerprinting of Lactobacillus crispatus strain CTV-05 by repetitive element sequence-based PCR analysis in a pilot study of vaginal colonization, J Clin Microbiol 2003, 41, 1881-1887.
61. Patton D. L. i wsp.: Lactobacillus crispatus capsules: single-use safety study in the Macaca nemestrina model, Sex Transm Dis 2003, 30, 568-570.
62. Hilton E., Isenberg H. D.: Lactobacillus GG vaginal suppositories and vaginitis, J Clin Microbiol 1995, 33 (5), 1433.
63. Shalev E. i wsp.: Ingestion of yoghurt containing Lactobacillus acidophilus compared with pasteurised yoghurt as prophylaxis for recurrent candidal vaginitis and bacterial vaginosis, Arch Fam Med 1996, 5, 593-596.
64. Salminen M. K. i wsp.: Lactobacillus bacteremia during a rapid increase in probiotics use of Lactobacillus rhamnosus GG in Finland, Clin Infect Dis 2002, 35, 1155-1160.
65. Mogensen G. i wsp.: Food microorganisms-health benefits, safety evaluation and strais with documented history of use in foods, Bull IDF 2002, 377, 4-9.
66. Yeung P. S. M. i wsp.: Species-specific identification of commercial probiotic strains, J Diary Sci 2002, 85, 1039-1051.
67. Lherm T. i wsp.: Seven cases of fungemia with Saccharomyces boulardii in critically ill patients, Intensive Care Med 2002, 28, 797-801.
68. Salminen S. J. i wsp.: Safety assessment of probiotics and starters [w:] Adams M. R., Nout M. J. R. [red.]: Fermentation and food safety, Gaithersburg MD, Aspen 2001, 239-251.
69. Peters J. i wsp.: Species distribution and antibiotic resistance patterns of enterococci isolated from food of animal origin in Germany, Int J Food Microbiol 2003, 88, 311-314.
70. Costalos C. i wsp.: Enteral feeding of premature infants with Saccharomyces boulardii, Early Hum Dev 2003, 74, 89-96.

 Cay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.