www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2004


SESJA PLAKATOWA XI Zjazdu PTZS
Sesja Plakatowa

ZAKAENIA KRWI U PACJENTW Z CENTRALN· LINI· NACZYNIOW· W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII W OWICIMIU W 2003 R.
Krystyna Pierzchaa, Anna Bogoniowka-Fahie, Halina urek
Oddzia Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Owicimiu

Wstp: W zwizku z rozwojem technik diagnostycznych i wikszymi moliwociami leczniczymi mona uratowa coraz wicej pacjentw z cikimi schorzeniami ukadowymi lub po cikich urazach. S oni jednak naraeni na dugi pobyt w szpitalu (czsto wanie w oddziaach intensywnej terapii), stosowanie inwazyjnych technik diagnostycznych oraz agresywne metody leczenia, a co za tym idzie – na ryzyko wystpienia zakaenia szpitalnego.


Tab. 1. Dane oglne oddziau.

Liczba ek 6
Liczba chorych leczonych 162
Liczba osobodni 1073
redni czas pobytu pacjenta 6,62 dni

Wkucie centralne jest metod pomagajc w utrzymaniu pacjenta przy yciu, ale te czynnikiem ryzyka w zakaeniach krwi, ktre mog mie posta od miejscowych, przycewnikowych zmian zapalnych (zakaenie oyska) po uoglnione zakaenie krwi, czyli posocznic.


Tab. 2. Dane epidemiologiczne oddziau dotyczce wkucia centralnego.

Wspczynnik zachorowalnoci 1,91/100 przyj
dla zakae krwi 2,80/1000 osobodni
Wspczynnik zachorowalnoci 2,75/1000
dla procedur wysokiego ryzyka dni z cewnikiem
(wkucie centralne)
Wspczynnik zastosowania 108%
procedury wysokiego ryzyka
(wkucie centralne)

Materiay i metody: Szpital Miejski w Owicimiu ma 6-kowy oddzia anestezjologii i intensywnej terapii, ktry przyjmuje pacjentw zarwno spoza szpitala, jak i ze wszystkich oddziaw szpitalnych. Prawie wszyscy pacjenci leczeni w oddziale mieli zaoone wkucie centralne.
Od 2002 r. oddzia jest objty programem czynnej rejestracji zakae szpitalnych, ma opracowany Standard zakadania wkucia centralnego oraz metody jego kontrolowania. U pacjentw przebywajcych w oddziale w 2003 r. analizowalimy dane epidemiologiczne, majce zwizek z centraln lini naczyniow, zakaeniem krwi oraz dugoci pobytu pacjenta w oddziale.


Tab. 3. Dane oglne grupy badanej.

Liczba ek 6
Liczba chorych leczonych 26 (16%
min. 7 dni wszystkich pacjentw)
Liczba osobodni 719 (67% wszystkich osobodni)
redni czas pobytu pacjenta 28,65 dni (od 9 do 85 dni)

Wyniki: Spord wszystkich pacjentw oddziau poddano analizie tych, ktrzy byli leczeni w oddziale minimum siedem dni. Porwnano dane oglne, epidemiologiczne oraz wskaniki miertelnoci w obu grupach.
W badanej 26-osobowej grupie wykonano 48 razy procedur wkucia centralnego (minimum raz, maksimum pi razy u jednego pacjenta) oraz rozpoznano trzy uoglnione zakaenia krwi (wszystkie zakoczone zgonem).
Porwnano rwnie miertelno w caej populacji oddziau i w grupie badanej. Podczas zbierania danych zwrci nasz uwag fakt, e wszystkie zgony zwizane z zakaeniem krwi przy zaoonym cewniku centralnym miay miejsce w grupie badanej u pacjentw powyej 50 roku ycia. Stwierdzone dodatnie posiewy w grupie badanej byy u szeciu pacjentw. W grupie badanej wykonano rwnie 11 posieww z kocwek cewnikw centralnych, z czego cztery posiewy byy dodatnie, co stanowio 36,6%.

Tab. 4. Dane epidemiologiczne grupy badanej.

Wspczynnik zachorowalnoci 11,5/100 przyj
i dla zakaenia krwi 4,20/1000 osobodni
Wspczynnik zachorowalnoci 4,02/1000 dni
i dla procedur wysokiego ryzyka z cewnikiem
(wkucie centralne)
Wspczynnik zastosowania 103%
procedury wysokiego ryzyka
(wkucie centralne)

Czynniki etiologiczne: W krwi wyhodowano: Serratia marcescens – 4 (28,4%), Enterobacter cloacae – 3 (21,4%), Klebsiella oxytoca – 1 (7,1%), Staphylococcus koagulazoujemny – 2, Stenotrofomonas maltofilia – 1, Enterococcus faecalis – 1, Candida albicans – 1, Candida galabrata – 1. Flora bakteryjna hodowana w posiewach krwi to w 57% gramujemne paeczki, w 28,6% gramdodatnie ziarenkowce i w 14,4% grzyby.


Tab. 5. Wskaniki miertelnoci.

Grupa Liczba Liczba Zgony zwizane
pacjentw pacjentw zgonw z zakaeniem krwi
Wszyscy pacjenci 162 76 (46,9%) 6 (3,7%)
Grupa badana 26 14 (53,8%) 3 (11,5%)
do 30 r.. 1 0 0
30–50 r.. 5 2 (40%/) 0
powyej 50 r.. 20 12 (60%) 3 (15%)

Z kocwek cewnikw wyhodowano: Enterococcus faecalis – 1, Pseudomonas aeruginosa – 1, Enterobacter cloacae – 1, Serratia marcescens – 1, Candida species – 1.
Przyczyny wymiany wkucia centralnego: zmiany miejscowe – 25, wysoka temperatura – 16, dodatni posiew krwi – 2, inne – 5. Zbierajc dane o przyczynach wymiany wkucia centralnego, musielimy sign do raportw pielgniarskich, poniewa w karcie pacjenta odnotowano tylko fakt wymiany cewnika, nie podajc jego przyczyny.


Tab. 6. Dane mikrobiologiczne z posieww krwi w 2003 r.

Grupa Liczba Posiewy krwi Odsetek posieww
pacjentw posieww dodatnie dodatnich
krwi
Wszyscy pacjenci 75 16 21,3%
Grupa badana 33 14 42,4%

Wnioski: Analizujc dane epidemiologiczne, widzimy, e u pacjentw z wkuciem centralnym dugo przebywajcych w oddziale (grupa badana) wspczynnik zachorowalnoci dla zakaenia krwi wedug przyj wzrs szeciokrotnie, wedug osobodni wzrs 1,5 raza, a wspczynnik zachorowalnoci dla wkucia centralnego wzrs 1,45 razy przy porwnywalnym wspczynniku zastosowania wkucia centralnego w obu grupach. Jeszcze bardziej jest to widoczne, gdy porwnujemy miertelno z powodu zakaenia krwi, ktra w grupie badanej wzrasta o 311%, a w podgrupie pacjentw powyej 50. roku ycia nawet o 405%.
Wiek i dugi czas leczenia w oddziaach intensywnej terapii u pacjentw z centraln lini naczyniow s czynnikami, ktre w sposb znamienny zwikszaj ryzyko zakaenia krwi i miertelnoci z tego powodu.
W danych statystycznych wykazano tylko uoglnione zakaenia krwi, brak jest natomiast danych o miejscowym zakaeniu oyska naczyniowego, zakrzepicy yy czy innych postaciach odcewnikowego zakaenia krwi.
W czasie zbierania powyszych danych okazao si, e w procedurach kontroli wkucia centralnego brak jest jasnych kryteriw rozpoznawania zakaenia wkucia centralnego innego ni zakaenie uoglnione oraz sposobu odnotowywania tego faktu. Spowodowao to konieczno stworzenia odpowiedniej dokumentacji oraz szkolenia personelu oddziau.ANALIZA POSIEWW KRWI PACJENTW KLINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII W 2003 ROKU
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek, Anna Budzyska
Katedra i Zakad Mikrobiologii SPSK AM w Bydgoszczy

Terapia doylna jest nieodcznym elementem praktyki klinicznej. Jednak stosowanie cewnikw doylnych moe wiza si z powikaniami w postaci zakae krwi. Szczegln grup ryzyka stanowi pacjenci ze skrajnych grup wiekowych oraz z immunosupresj.
Analizowano posiewy krwi ylnej (1336) i z Broviaca (589) pacjentw Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii SPSK AM w Bydgoszczy.
Posiewy dodatnie krwi ylnej stanowiy 9,9%, z Broviaca 12,4%. W posiewach dominoway drobnoustroje gramdodatnie (z rodzajw Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Candida), z krwi ylnej stanowiy 78,6%, z Broviaca 64,4%. Z krwi ylnej najczciej izolowano gronkowce – 41,9% (w tym 45,5% S. epidermidids, 7,3% S. aureus), paeczki Gram (-) stanowiy 21,4%. Ponad 35% hodowli krwi pobranej z Broviaca stanowiy paeczki Gram (–) (w tym 69,2% Enterobacteriaceae), a 28,8% CNS. rednio 80% CNS wykazywao metycylinooporno.
Prawdopodobne zakaenie odcewnikowe stwierdzono w 21 przypadkach (u 18 pacjentw). Dziewi izolacji dotyczyo paeczek gramujemnych (38,1%), siedem – CNS (33,3%), trzy – Corynebacterium sp., dwie – Streptococcus sp.

ANTYBIOTYKI – -LAKTAMOWE DZIAAJ·CE NA
GRONKOWCE METYCYLINOOPORNE – PERSPEKTYWY
Artur Drzewiecki
Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

Szczepy gronkowcw oporne na metycylin stanowi powany problem terapeutyczny. Oporno ta zwizana jest z istnieniem w komrkach gronkowcw biaka PBP2’, ktre ma tak zmienion struktur, e antybiotyki -laktamowe nie wykazuj wystarczajcego powinowactwa w stosunku do niego, natomiast wykazuje pen aktywno kataliczn. Poznanie struktury tego biaka umoliwio otrzymanie antybiotykw -laktamowych o tak zmienionej budowie, e potrafi co najmniej 500 razy silniej od metycyliny si wiza z biakiem PBPa i skutecznie zaburza jego funkcj. Antybiotyki te ponadto wykazuj aktywno typow dla niezmodyfikowanych -laktamw, z ktrych je otrzymano.
Wyniki dotychczasowych dowiadcze w warunkach in vitro s obiecujce i mona mie nadziej, e za 5–7 lat pierwsze leki z tej grupy zostan wprowadzone do lecznictwa, o ile przejd peny cykl bada klinicznych. Najwaniejszym niebezpieczestwem jest to, e stosunkowo szybko moe pojawi si oporno na te leki, zwizana z mutacjami w biaku PBP2’ (potencjalne mutanty PBP2c, PBP2d itd.), czy innymi mechanizmami, przy czym nie mona obecnie rozstrzygn, czy bdzie to oporno krzyowa czy nie.

KOLONIZACJA STAPHYLOCOCCUS AUREUS W ODDZIAACH NOWORODKOWYCH REGIONU GDASKIEGO
Anna Galiska1 Iwona Szychliska2 Maria Dbrowska-Szponar2
1Klinika Pediatrii, Gastroenetrologii i Onkologii Dziecicej AM w Gdasku
2Katedra i Zakad Mikrobiologii Lekarskiej AM w Gdasku

Badaniami objto 617 noworodkw przebywajcych w omiu oddziaach noworodkowych regionu gdaskiego. W celu zbadania kolonizacji gronkowcami zocistymi od wszystkich noworodkw pobrano wymazy z garda i odbytu. Odsetek noworodkw skolonizowanych gronkowcem zocistym wynosi 29% – znacznie mniej ni w latach 70. (79,3%) i waha si w poszczeglnych oddziaach midzy 9,7–43,5%. Przeprowadzono typowanie fagowe 239 szczepw. Dominowaa II (30,1%) i III grupa fagowa (19,3%). Szczepy typujce si fagiem 71, szczeglnie niebezpieczne w oddziaach noworodkowych ze wzgldu na produkcj eksfoliatyny, byy spotykane rzadko (3,3%). Odsetek grupy I i V by niewielki (6,2% vs 3,3%), chocia w krajach zachodnich obserwuje si wyran tendencje wzrostow pitej grupy fagowej w rodowisku szpitalnym. Badane szczepy byy z reguy oporne na penicylin (90,4%), rzadziej na doksycyklin (33,5%). W stosunku do pozostaych antybiotykw odsetek szczepw opornych by stosunkowo niski (gentamycyna – 0,4%, erytromycyna – 8,4%). W adnym z badanych oddziaw nie stwierdzono obecnoci gronkowcw metycylinoopornych (MRSA).

ZAKAENIA LINII NACZYNIOWYCH U PACJENTW
HEMATOLOGICZNYCH HOSPITALIZOWANYCH
W SP CSK W WARSZAWIE
H. Marchel, A. Milner, Mirosaw uczak
Klinika Hematologii SP CSK w Warszawie

Cel: Analiza czstoci zakae zwizanych z zastosowaniem cewnikw naczyniowych u pacjentw hematologicznych na podstawie bada mikrobiologicznych oraz charakterystyka mikroflory wyizolowanej z tych przypadkw w 2003 r.
Materia: Wyniki bada mikrobiologicznych materiaw uzyskanych od 124 pacjentw z cewnikiem naczyniowym, hospitalizowanych w Klinice Hematologii SP CSK w Warszawie w okresie 1.01.–31.12.2003 r. Uwzgldniono nastpujce grupy materiaw: 128 fragmentw cewnikw naczyniowych, 147 prbek krwi pobranej przez cewnik, 170 prbek krwi obwodowej, siedem wymazw z okolicy wkucia cewnika.
Metody: Krew obwodow oraz krew z cewnika diagnozowano za pomoc komputerowego systemu BacT/Alert (bio-Merieux). Cewniki naczyniowe badano, stosujc metod wedug Maki (wyhodowanie >15 kolonii jakiegokolwiek drobnoustroju przyjto jako wynik istotny klinicznie) oraz metod posiewu ilociowego (istotne klinicznie wyniki: >103 CFU/ml). Wyhodowane drobnoustroje identyfikowano testami API lub w systemie Vitek (bio-Merieux). Lekowraliwo badano metod dyfuzyjno-krkow wg zalece NCCLS lub w systemie Vitek.
Wyniki: Biorc pod uwag wszystkie badane materiay, odsetek prbek, z ktrych nie wyhodowano drobnoustrojw, wynosi 68%. Po uwzgldnieniu kryteriw mikrobiologicznych dotyczcych interpretacji wynikw uzyskanych wymienionymi metodami okrelono odsetek prbek z istotnymi klinicznie izolatami na poziomie 11%. Analiza niepowtarzalnych szczepw izolowanych z tych przypadkw wykazaa dominujcy udzia flory ziarenkowcw gramdodatnich, z grup gronkowcw koagulazoujemnych (CNS) stanowic 50% populacji. Staphylococcus aureus izolowano z czstoci 8,3%. Ogem u 88,8% badanych szczepw gronkowcw stwierdzono oporno na metycylin. Wszystkie izolaty byy natomiast wraliwe na wankomycyn. Drobnoustroje z rodzaju Enterococcus stanowiy 8,3% wrd wszystkich wyhodowanych drobnoustrojw. Jeden ze szczepw, zidentyfikowany jako Enterococcus faecium, charakteryzowa si opornoci na wankomycyn, teikoplanin i wysokie stenia aminoglikozydw, natomiast by wraliwy na linezolid. Paeczki Gram(–) byy izolowane z czstoci 25%, natomiast grzyby drodopodobne z czstoci 11%.
Wnioski: u Stany podwyszonej temperatury u pacjentw hematologicznych stanowi istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. u Pobranie odpowiedniej liczby prbek wraz z zastosowaniem odpowiednich technik mikrobiologicznych umoliwia postawienie trafnej diagnozy oraz skuteczne leczenie pacjenta. u W terapii empirycznej cewnikowanych pacjentw hematologicznych naley uwzgldni leki obejmujce w swym spektrum metycylinooporne CNS, ze wzgldu na dominujcy udzia tej grupy drobnoustrojw w zakaeniach odcewnikowych.

NADZR NAD WANKOMYCYNOOPORNYMI ENTEROKOKAMI – VRE (VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI) W WYBRANYCH ODDZIAACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWA II W KRAKOWIE
Magda Baran, Edyta Synowiec, Beata Paradowska
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawa II w Krakowie

Materiay i metody: W Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawa II zesp ds. zakae szpitalnych prowadzi czynny nadzr nad zakaeniami szpitalnymi w kilku wybranych klinikach i oddziaach. S to oddzia intensywnej terapii, oddzia pooperacyjny kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii, oddzia chirurgii klatki piersiowej z intensywn terapi oraz oddzia neuroinfekcji i neurologii dziecicej. Zesp cile wsppracuje z laboratorium mikrobiologicznym, komitetem ds. antybiotykoterapii, pielgniarkami cznikowymi i lekarzami we wszystkich tych oddziaach.
W czerwcu 2003 roku u pacjenta przebywajcego w OIT kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii stwierdzono zakaenie VRE (posiew z krwi). Natychmiast podjto dochodzenie epidemiologiczne, izolacj chorego, przeprowadzono u innych chorych posiewy krwi oraz wymazy z odbytu. Podjto wspprac z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie. Otrzymane szczepy wysano do genotypowania. Przeprowadzono take szkolenia dla caego personelu kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii oraz innych oddziaw szpitala.
Wedug zalece komitetu ds. zakae szpitalnych oraz komitetu ds. antybiotykoterapii u chorych przyjmowanych zwaszcza do kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii, ale take innych klinik kardiologicznych i oddziaw szpitalnych, naley zwraca uwag na podawane w wywiadzie pobyty w innych szpitalach, zwaszcza w oddziaach IT, chirurgicznych i hematologicznych. Potwierdzenie takiego pobytu przez chorego powoduje, e przy przyjciu do Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawa II ma on pobierany wymaz z odbytu w kierunku VRE. Ponadto u chorych przewlekle hospitalizowanych w wyej wymienionych oddziaach wykonuje si takie wymazy co dwa tygodnie.
Zwrcono uwag na zmniejszenie stosowania cefalosporyn II i III generacji u chorych w wyej wymienionych oddziaach i klinikach oraz na prawidow antybiotykoterapi.
Analiza: W okresie od czerwca 2003 do marca 2004 r. otrzymano jeden dodatni posiew krwi, dwa dodatnie posiewy z rany oraz 21 dodatnich wymazw z odbytu (w tym pi bada kontrolnych) w kierunku VRE. Dodatnie wyniki dotyczyy jedynie pacjentw przebywajcych w klinice chirurgii serca, naczy i transplantologii. Pacjenci, u ktrych stwierdzono nosicielstwo, byli zarwno pacjentami nowo przyjmowanymi z innych orodkw, pacjentami ponownie przyjmowanymi do kliniki oraz pacjentami lecymi dugo w klinice. Obecnie stworzono moliwo izolacji tych pacjentw, ktrzy s nosicielami VRE.
Wnioski: Ze wzgldu na stale utrzymujc si liczb nosicieli i ich rne pochodzenie naley nadal prowadzi badania przesiewowe (przy przyjciu oraz w czasie pobytu). Naley te badania zintensyfikowa na pozostaych oddziaach szpitala. Konieczne jest systematyczne szkolenie personelu w dziedzinie zakae szpitalnych (higiena, postpowanie z chorym, antybiotykoterapia). Aby ustali skuteczn i bezpieczn antybiotykoterapi w wyej wymienionych klinikach i oddziaach, zesp przystpi do programu ALPAT.

NADZR NAD ZAKAENIAMI SZPITALNYMI W WYBRANYCH KLINIKACH
I ODDZIAACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. JANA PAWA II W KRAKOWIE
Edyta Synowiec, Magda Baran, Grayna Kwarciak
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawa II w Krakowie

Materiay i metody: W Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawa II w Krakowie od 2002 r. zesp ds. zakae szpitalnych prowadzi czynne monitorowanie zakae szpitalnych wedug systemu czynnej rejestracji zakae szpitalnych Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych.
Nadzorem objto oddzia intensywnej terapii oraz oddzia pooperacyjny kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii, oddzia chirurgii klatki piersiowej z intensywn terapi oraz oddzia neuroinfekcji i neurologii dziecicej. Praca nad monitorowaniem zakae jest trudna i moliwa jedynie dziki cisej, codziennej wsppracy zespou z laboratorium mikrobiologicznym, pielgniarkami cznikowymi i lekarzami we wszystkich tych klinikach i oddziaach. Zesp wsppracuje take z komitetem ds. antybiotykoterpii, aby wypracowa prawidow polityk antybiotykow w szpitalu.
Analiza: W 2003 roku zarejestrowano 326 zakae szpitalnych, w tym na oddziale intensywnej terapii – 202, na oddziale pooperacyjnym kliniki chirurgii serca, naczy i transplantologii – 68, na oddziale chirurgii klatki piersiowej z intensywn terapi – 48 i na oddziale neuroinfekcji i neurologii dziecicej – 8. W 2003 roku wykonano w tutejszym laboratorium mikrobiologii okoo 12 000 bada mikrobiologicznych. Przedstawione materiay dotyczyy zarwno zakae szpitalnych, jak i pozaszpitalnych (odpowiednio w oddziale IT – 3315, w oddziale pooperacyjnym kliniki chirurgii – 1227 oraz w oddziale chirurgii klatki piersiowej z IT – 437. Najczciej wyhodowana flora bakteryjna dla caego szpitala to MRSE, MSSE, Peudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterobacter faecalis HLAR (odpowiednio w oddziale IT – MRSE, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, MSSA, w oddziale pooperacyjnym – MRSE, MSSA, MRSA, Enterobacter cloacae, Acinetobacter baumani, w oddziale chirurgii klatki piersiowej z IT – Pseudomonas aeruginosa, E. coli, MRSA, Proteus mirabilis, MSSA). W caym szpitalu procent zuycia antybiotykw do caoci zuytych lekw wynosi 26,81% (odpowiednio w oddziale IT 19,12%, w oddziale pooperacyjnym kliniki chirurgii – 52,59% oraz w oddziale chirurgii klatki piersiowej z IT – 21,87%).
Wnioski: Nadzr nad zakaeniami szpitalnymi jest procesem trudnym, dugotrwaym i wymagajcym systematycznej pracy wielu osb. Systematyczna analiza wykonanych bada mikrobiologicznych w danych klinikach i oddziaach pozwala na szybk ocen zagroe spowodowanych przez nagy wzrost liczby patogenw lub pojawienie si patogenw alarmowych (VRE). Wsppraca zespou ds. zakae i komitetu ds. antybiotykoterapii umoliwia take analiz zuycia antybiotykw i prowadzenie prawidowej polityki antybiotykowej w szpitalu.

ZAKAENIE MIEJSCA OPEROWANEGO PO ENDOPROTEZOPLASTYCE
STAWU BIODROWEGO – NADZR EPIDEMIOLOGICZNY I MIKROBIOLOGICZNY W WYBRANYCH SZPITALACH
OBJTYCH SYSTEMEM CZYNNEJ REJESTRACJI
ZAKAE SZPITALNYCH
Mirosaw Jawie, Jadwiga Wjkowska-Mach, Magorzata Bulanda, Piotr B. Heczko
Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

Specyfika zabiegw ortopedycznych w duej mierze polega na zastosowaniu w leczeniu implantw. Do najczstszych tego typu zabiegw nale endoprotezoplastyka stawu biodrowego i endoprotezoplastyka stawu kolanowego. Gdy podczas zabiegu zostaje wszczepiony implant, wydua si kryterium czasowe rozpoznania zakaenia miejsca operowanego z 30 dni do roku, ale tylko wwczas, gdy wszczep jest nadal utrzymywany.
Wyniki bada opracowano na podstawie analizy ankiet otrzymanych w styczniu 2004 r. z 20 szpitali objtych systemem czynnej rejestracji zakae szpitalnych i wypenionych przez czonkw zespow kontroli zakae. Dodatkowo w pracy wykorzystano zarejestrowane w 2002 r. przypadki zakaenia miejsca operowanego po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego pochodzcych z powyszych szpitali. W ankiecie zwrcono rwnie uwag na struktur organizacyjn bloku operacyjnego, na ktrym s wykonywane zabiegi ortopedyczne.
Analiz objto 20 oddziaw – dziesi ortopedyczno-urazowych i dziesi oglnych z pododdziaem ortopedycznym. rednia liczba wykonywanych endoprotezoplastyk stawu biodrowego wynosia 134,7 zabiegu w skali roku. W 75% oddziaw istnieje cisy podzia midzy operacjami septycznymi a czystymi z osobnymi salami operacyjnymi. Przy jednej sali operacyjnej w 95% oddziaw zabiegi s przeprowadzane w kolejnoci od czystych do septycznych. W 85% oddziaw przed reoperacj s wykonywane badania mikrobiologiczne istniejcego zakaenia. Zebrane w 2002 r. dane obejmoway 28 461 zabiegw operacyjnych, w tym 668 stanowio endoprotezoplastyki stawu biodrowego, wrd ktrych zarejestrowano 26 przypadkw zakae miejsca operowanego. Wspczynnik zachorowalnoci dla tego typu zabiegw wynis 3,9%. Potwierdzonych mikrobiologicznie zostao 42,4% ZMO. Dominujcymi czynnikami etiologicznymi byy Staphylococcus epidermidis – 45,5%, Enterococcus spp – 27,4%, Staphylococcus aureus – 18,1%.
Nadzr w wikszoci oddziaw wykonujcych zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego jest prowadzony prawidowo. Istotnymi elementami wymagajcymi poprawy jest zwikszenie liczby bada mikrobiologicznych oraz prowadzenie rejestracji powypisowej.
 Cay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.