www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Dezynfekcja powierzchni zmywalnych w nieoywionym rodowisku pacjenta – czy dziki temu mona zmniejszy czsto wystpowania zakae szpitalnych?Disinfection of hard surfaces in the inanimate patient environment – can it reduce healthcare associated infections?

Bernhard Meyer

Streszczenie

Rola dezynfekcji powierzchni zmywalnych w kontekcie zapobiegania wystpowaniu zakae w placwkach ochrony zdrowia wzbudza wiele kontrowersji wrd ekspertw i jest postrzegana w rny sposb w poszczeglnych krajach. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mycia idezynfekcji powierzchni w placwkach ochrony zdrowia. Zostaa omwiona rola rodowiska nieoywionego w kontekcie rozprzestrzeniania si zakae i okrelono parametry wane dla powodzenia procesw dezynfekcji. Wycignito wniosek, e dezynfekcja powierzchni zmywalnych zamiast zwykego mycia moe rwnie odgrywa rol w ograniczaniu rozprzestrzeniania si infekcji zwizanych z placwkami ochrony zdrowia.

Summary

The role of hard suface disinfection in infection prevention in health care is discussed controversely among experts and perceived differently in different countries. This paper reviews the current status of hard surface cleaning and disinfection in health care environments. The role of the inanimate environment in the spread of infection is discussed and parameters important for the success of disinfection processes are defined. It is concluded that hard surface disinfection instead of mere cleaning may well play a role in limiting the spread of health care associated infections.

Sowa kluczowe/ Key words:

czyszczenie rodowiska, dezynfekcja powierzchni zmywalnych

environmental cleaning, hard surface disinfectionCay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.