www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2005


LECZENIE RAN OPARZENIOWYCH, URAZOWYCH I PRZEWLEKLE ZAKAONYCH OPATRUNKAMI Z DODATKIEM SREBRALECZENIE RAN OPARZENIOWYCH, URAZOWYCH I PRZEWLEKLE ZAKAONYCH OPATRUNKAMI Z DODATKIEM SREBRA

THE TREATMENT OF POSTBURN, POSTTRAUMATIC AND CHRONICALLY INFECTED WOUNDS WITH USE OF SILVER CONTAINING DRESSINGS

Streszczenie

Opatrunki ze srebrem s powszechnie uywane w leczeniu ran, szczeglnie oparze, przewlekych owrzodze i wszystkich ran wymagajcych miejscowego postpowania przeciwbakteryjnego. Wpyw nowoczesnych opatrunkw zawierajcych srebro na proces gojenia jest niejasny. Moliwe, e jony srebra zawarte w opatrunkiach uatwiaj gojenie, ale nie ma to zwizku z przeciwbakteryjnym dziaaniem srebra. Nie istniej wystarczajce dowody, aby stwierdzi, czy specyficzne dziaanie opatrunkw srebrowych na popraw procesu gojenia jest wiksze ni nowoczesnych metod abrazji rany zakaonej systemem Versa-Jet, systemem podcinieniowego leczenia rany (VAC) czy za pomoc nowoczesnych opatrunkw nie zawierajcych srebra. Opatrunki srebrowe uwaa si za bezpieczne w leczeniu zarwno przewlekych ran pourazowych, jak i ran oparzeniowych. Srebro nanokrystaliczne wydaje si skuteczne przeciwko gronkowcowi zocistemu MRSA, poniewa dziaa jako bariera dla transmisji i penetracji patogenu do rany. Opatrunki srebrowe nie powoduj opornoci bakterii i nie daj objaww ubocznych. Z tej przyczyny srebro zdobywa popularno, ktr zwiksza coraz czstsze wystpowanie antybiotykoopornych genotypw bakterii. Artyku jest dyskusj na temat prawdy i faszu o rzeczywistej wartoci opatrunkw ze srebrem w leczeniu ran.

Summary

Silver-release dressings are extensively used for wound management, especially in the treatment of burn wound, chronic leg ulcers and all wounds requiring an antibacterial. The impact of silver containing modern dressings on the healing process of infected wounds is unclear. It is possible that the silver ions released by the dressings ma have effects on wound healing that are not fully related or even to be unrelated to their antimicrobial activity. There is no sufficient evidence to determine whether these dressings have the specific action on the better healing of such wounds than modern methods of infected wound abrasion (VersaJet hydrosurgery), low negative pressure of infected wound management (VAC therapy) or conventional non-silver dressings applying. Silver dressings are found to be safe for use in chronic wound posttraumatic as well as in burn wound therapy. Nanocrystalline silver dressings seem to be effective against Staphylococcus aureus (MRSA), acting as a barrier to the transmission and penetration of MRSA to the wound. It doesn't produce the resistance of pathogens and is free from side effects. For that reason silver is once again gaining the popularity due in part to the rise of antibiotic-resistant genotypes of bacteria. The article is the discussion on the true and false of silver-containing dressings in the treatment of the wounds.

Sowa kluczowe/Key words

rany przewleke > leczenie miejscowe > opatrunki zaawansowane ze srebrem

chronic wounds > topical therapy > silver containing advanced dressings

Wojciech WitkowskiCay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.