www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2005


Europejska konferencja na temat probiotykw i ich zastosowania - EUPROBIO 2005 Magdalena Strusdr n. biol. Magdalena Strus

Katedra Mikrobiologii

Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

kierownik katedry:

prof. dr hab. med.

Piotr B. Heczko

EUROPEJSKA KONFERENCJA NA TEMAT PROBIOTYKW I ICH ZASTOSOWANIA– EUPROBIO 2005

Achievements of the european conference on probiotics and their applications – euprobio 2005

Streszczenie

W artykule przedstawiono podsumowanie „Europejskiej konferencji na temat probiotykw i ich zastosowania” – EUPROBIO 2005 – ktra odbya si w Krakowie na pocztku padziernika. Badania i zastosowanie probiotykw to dynamicznie rozwijajca si dziedzina wiedzy mikrobiologicznej i medycznej. Z danych prezentowanych przez wykadowcw wynika, e obecnie prowadzone prace dotycz moliwoci zastosowania probiotykw do modyfikacji odpowiedzi immunologicznej i agodzenia przewlekych stanw zapalnych, dostarczania antygenw szczepionkowych, a nawet zapobiegania nowotworom.

Summary

This article presents conclusions drawn from presentations given at European Conference on Probiotics and their Applications held in Cracow. Research and development activities on probiotics appears to be a new branch of knowledge both of microbiological as well as medical sciences with a very high progression. As it has been presented by the conference speakers, actually conducted projects deal with possible applications of probiotics in modification of the immune response, amelioration of the chronic inflammatory processes, vaccines delivery and even tumour prophylaxis.

Sowa kluczowe/Key words

konferencja > probiotyki > badania kliniczne > mechanizmy dziaania

conference > probiotics > clinical trials > mechanisms of activity

W Krakowie w dniach od 6 do 8 padziernika 2005 roku odbya si po raz pierwszy w Polsce, „Europejska konferencja na temat probiotykw i ich zastosowania” – EUPROBIO 2005. Udzia w niej wzili lekarze klinicyci z dziedziny pediatrii, gastroenterologii, ginekologii, alergologii, mikrobiolodzy, biotechnolodzy oraz przedstawiciele przemysu farmaceutycznego i ywieniowego. Konferencja odbya si w nowo powstaym centrum Uniwersytetu Jagielloskiego – Audytorium Maximum, przy ul. Krupniczej, a jej organizatorami byy Katedra Mikrobiologii CMUJ oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), natomiast partnerem konferencji bya – firma Danone lider na rynku probiotykw, wspomagajca rozwj nauk probiotycznych. Przybyo w sumie ponad 350 goci z caego wiata, midzy innymi z Kanady, USA, Republiki Poudniowej Afryki, Algierii, Gwinei, Indii, Szwajcarii, Ukrainy, Biaorusi, Bugarii, Anglii, Niemiec, Woch, Czech, Sowacji, Francji, Austrii, Szwecji, Finlandii. Konferencja przebiegaa pod patronatem prestiowego Midzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego na rzecz Probiotykw i Prebiotykw (ISAPP). W trakcie obrad odbyo si sze sesji plenarnych oraz caodniowa sesja plakatowa zakoczona wrczeniem nagrd dla najlepszych posterw i wybranych prezentacji ustnych.

Przysuchujc si wykadom wygaszanym przez naukowcw – liderw grup zajmujcych si probiotykami, moglimy zauway, e tematyka probiotykw staje si powoli bardzo istotn czci mikrobiologii i medycyny. Do niedawna wikszo prac dotyczca probiotykw bya raczej powicona uporzdkowaniu zagadnie taksonomicznych oraz szeroko pojtym badaniom podstawowym, przeprowadzanym gwnie w warunkach in vitro. Ich gwnym celem byo prawidowe zdefiniowanie podanych waciwoci bakterii probiotycznych. Jednak w cigu ostatnich kilku lat badaniom nad probiotykami nadano zupenie nowy wymiar praktyczny. Pojawiy si bowiem pierwsze pozytywne wyniki prawidowo przeprowadzonych bada klinicznych z zastosowaniem probiotykw jako rodka leczniczego, np. w biegunkach rotawirusowych u dzieci. Ponadto badania licznych grup immunologw nad waciwociami immunoregulacyjnymi bakterii probiotycznych wykazay ich zdolnoci do indukcji mediatorw pro- lub przeciwzapalnych, zalenie od rodzaju szczepu. Selekcja szczepw bakteryjnych o zdolnoci do indukcji cytokin przeciwzapalnych pozwoli na zastosowanie probiotykw w leczeniu schorze przewodu pokarmowego o podou zapalnym, takich jak choroba Crohna czy rak jelita grubego.

Poniewa niemoliwe jest przedstawienie nawet tylko streszcze wszystkich prezentacji wygoszonych na konferencji EUPROBIO 2005, wic poniej dokonano wyboru tych najwaniejszych, ktre daj perspektywiczny pogld na kierunki przyszych bada i zastosowa probiotykw. Streszczenia prezentacji i plakatw z konferencji bd dostpne na stronie internetowej http://confer.uj.edu.pl/euprobio/.

Stymulacje cytokin antyzapalnych

Na podstawie wykadw profesora Bruno Pota z Francji i profesora Janusza Marcinkiewicza, kierownika Katedry Immunologii CMUJ z ca pewnoci moemy powiedzie, e stymulacja cytokin antyzapalnych przez niektre szczepy probiotyczne jest wysoce prawdopodobna, a wyniki bada przeprowadzonych zarwno na liniach tkankowych, jak i na modelach zwierzcych wyranie wskazuj na moliwo takiej selekcji szczepw probiotycznych, ktra zapewniaby przewag sekrecji cytokin antyzapalnych nad prozapalnymi. Konieczne jest wic ujednolicenie wszelkich immunologicznych procedur badawczych, dziki ktrym dziaanie konkretnego probiotyku bdzie mona szczegowo okreli w zalenoci nie tylko od szczepu, ale przede wszystkim od jego dawki, miejsca czy formy podania (np. liofilizat, ywa zawiesina komrek bakteryjnych czy komrki zabite). Tylko tak dokadne okrelenie wzajemnych zalenoci midzy probiotykami a komrkami gospodarza (wczajc w to nie tylko komrki ukadu immunologicznego, ale rwnie komrki nabonkowe) moe uchroni w przyszoci przed niebezpieczestwem bdnego dobrania danego szczepu probiotycznego, szczeglnie u pacjentw z przewlekymi lub autoimmunizacyjnymi stanami zapalnymi.

Probiotyki w walce z globalnymi zagroeniami

Na konferencji prbowano te odpowiedzie na pytanie, czy w przyszoci probiotyki mog si sta istotnym narzdziem walki z globalnymi zagroeniami, takimi jak na przykad HIV/AIDS. Jak zauway profesor Gregor Reid z Kanady, wiceprzewodniczcy ISAPP, na podstawie wstpnych bada przeprowadzonych na kobietach w Afryce mona wycign wnioski, i stosowanie probiotykw dopochwowych nie tylko zabezpiecza kobiet przed bakteryjn waginoz, ale porednio zmniejsza rwnie moliwo zakaenia si wirusem HIV drog pciow. Wyniki te s tak zaskakujce, i bez wtpienia wymagaj dalszych gruntownych bada. Ponadto profesor Reid wykaza na podstawie wstpnych bada klinicznych, e niektre szczepy probiotyczne, takie jak Lactobacillus acidophilus NCFM i Bifidobacterium lactis, mog w znacznym stopniu agodzi objawy biegunki tak uciliwej dla pacjentw chorych na AIDS, a spoywanie sfermentowanych produktw mlecznych powinno by szeroko promowane w krajach afrykaskich.

Zakaenia wywoane przez Helicobacter pylori

Profesor Torkel Wadstrem, jeden z najwybitniejszych europejskich znawcw patomechanizmw zakae wywoanych przez Helicobacter pylori, przedstawi aktualny stan wiedzy na temat moliwoci zastosowania probiotykw do leczenia tych zakae lub zapobiegania im. Wykaza moliwoci dziaania probiotykw o charakterze antyoksydacyjnym na aktywne formy tlenu powstajce w trakcie zakaenia i podtrzymujce jego przebieg, a take ich wpyw na zwikszenie produkcji luzu przez komrki odka, co moe spowodowa lepsz ich ochron przed penetracj luzwki przez H. pylori, oraz na mechanizmy odpornoci wrodzonej (innate immunity). Wykaza te, e waciwie nie ma dowodw zarwno z dowiadcze na zwierztach zakaonych H. pylori, jak i z obserwacji klinicznych, e bakterie kwasu mlekowego mog korzystnie modyfikowa przebieg zakaenia. W cigu ostatnich kilkunastu lat (od 1992 roku) przeprowadzono wiele bada klinicznych z zastosowaniem probiotykw, wikszo z nich nierandomizowanych, ale efekt leczniczy wykazano tylko w kilku pojedynczych przypadkach.

Probiotyki jako dodatki

Doktor Mary Ellen Sanders, prezes ISAPP, przedstawia niezwykle ciekawe wprowadzenie do zagadnienia stosowania probiotykw jako dodatkw do fermentowanych produktw mlecznych (np. jogurtw), dodatkw do diety w postaci niezalenych preparatw (np. w formie tabletek, zawiesin czy kapsuek) oraz jako rodkw leczniczych o cile zdefiniowanych dziaaniach okrelonych na podstawie kontrolowanych bada klinicznych. W przyszoci kada forma produktu, aby moga by przedstawiona jako zawierajca probiotyki o okrelonym prozdrowotnym dziaaniu, bdzie musiaa by poddana badaniom in vitro i badaniom na modelach zwierzcych w celu okrelenia podanych funkcji (np. hamowanie odczynu zapalnego, eliminacja czynnikw patogennych), a nastpnie takim samym badaniom klinicznym jak typowe rodki lecznicze, natomiast deklaracje producenta powinny zawiera dane ze wszystkich trzech wymienionych powyej etapw bada.

Probiotyki drugiej generacji

Doktor Annick Mercenier z Centrum Badawczego znanego koncernu ywieniowego Nestle przedstawia wizj probiotykw drugiej generacji, ktre zaczynaj by obecne na rynku rodkw ywnociowych i lekw, oraz trzeciej, przyszociowej generacji – szczepw bakterii modyfikowanych genetycznie przez czowieka, o z gry zaplanowanych cechach, korzystnie wpywajcych na zdrowie. Przykadem takich probiotykw, bdcych przedmiotem bada in vitro, s mutanty bakterii z rodzaju Lactobacillus o zmodyfikowanym skadzie kwasw teichowych w cianie komrkowej. Dziki temu s inaczej postrzegane przez receptory (TLR) komrek rozpoznawczych ukadu odpornociowego, co powoduje ich zmieniony wpyw na odpowied pro- lub antyzapaln tego ukadu. W ten sposb, jak wykazano na modelach zwierzcych, mutanty antyzapalne mog korzystnie wpywa na przebieg przewlekych zapale jelita. Innym sposobem denia do tego samego celu jest konstruowanie mutantw bakterii produkujcych inhibitor proteaz serynowych, szczeglnie elastazy; hamuj one ten enzym podtrzymujcy stan zapalny tkanek zwierzt z dowiadczalnym zapaleniem jelita, przez co powoduj wygaszenie odczynu.

Zupenie innym podejciem do moliwoci uzyskiwania probiotykw trzeciej generacji jest wklonowywanie antygenw szczepionkowych, alergenw, immunomodulatorw czy enzymw do bakterii kwasu mlekowego uytych jako noniki. Przykadami takich moliwoci przyszych zastosowa probiotykw s istniejce ju mutanty produkujce:

- podjednostk C toksyny tcowej do ewentualnego zastosowania jako szczepionki przeciwtcowej;

- pojedynczy acuch przeciwciaa przeciwko Candida albicans do leczenia niedoborw odpornociowych;

- peptyd antybakteryjny Streptococcus mutans do zapobiegania prchnicy;

- ludzk lipaz do stosowania u osb z niedomog trzustki;

- peptydy „trjlistne” (trefoil factor) do stymulacji produkcji luzu;

- cytokiny IL-2 i IL-6 do pobudzania odpowiedzi immunologicznej;

- cytokin IL-10 do hamowania odczynu zapalnego;

- antygen E7 wirusa papilloma typ 16 jako szczepionk do zapobiegania rakowi szyjki macicy;

- cytokin IL-12 do wzmagania odpornoci komrkowej.

Wedug doktor Mercenier przeprowadzono ju pierwsze badania kliniczne, uywajc bezpiecznego szczepu bakterii kwasu mlekowego, produkujcego ludzk cytokin IL-10 u chorych z przewlekym zapaleniem jelita. Uwaa ona, e przyszo probiotykw trzeciej generacji jest niewtpliwa: oprcz samej produkcji danych substancji czy antygenw o ich skutecznoci bdzie decydowa fakt dostarczenia ich bezporednio do luzwki, do ktrej przywr ywe noniki.

Kontrolowane badania kliniczne

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie podkrelali konieczno potwierdzania efektw dziaania probiotykw za pomoc kontrolowanych bada klinicznych. Doskonaego przykadu takich bada dostarczy wykad profesora Erkki Savilahti z Helsinek, ktry pokaza wyniki bada nad wpywem probiotykw na przebieg atopowego zapalenia skry u 230 dzieci z alergi na krowie mleko. Okazao si, e bardzo dobrze znany, pierwszy z klinicznie przebadanych probiotykw Lactobacillus rhamnosus GG powodowa znaczcy spadek natenia zmian zapalnych u dzieci i wielu laboratoryjnych wskanikw stanu zapalnego. Co ciekawe, takiego efektu nie wykazaa mieszanina tego samego Lactobacillus GG z kilkoma innymi szczepami bakterii probiotycznych. Lactobacillus GG przez stymulacj komrek do produkcji interleukiny 6 prawdopodobnie zmienia odpowied ukadu odpornociowego w kierunku reakcji zapalnej a nie alergicznej.

Doskona, krytyczn ocen wikszoci bada klinicznych, ktre przeprowadzono uywajc probiotykw, przedstawia profesor Hanna Szajewska z Akademii Medycznej w Warszawie, znana z kilku wczeniejszych publikacji na ten temat. Analizowaa ona badania dotyczce:

- zapobiegania biegunce zwizanej z podawaniem antybiotykw;

- zapobiegania biegunce powodowanej przez Clostridium difficile;

- zapobiegania zakanemu zapaleniu odka i jelit oraz jego leczenia;

- zapobiegania biegunce szpitalnej;

- zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit u noworodkw;

- utrzymywania remisji w przebiegu przewlekego zapalenia jelit;

- przeciwdziaania zaparciom.

Konkluzje profesor Szajewskiej sprowadzaj si do stwierdzenia, e tylko w nielicznych jednostkach, takich jak zapobieganie biegunce poantybiotykowej czy leczenie ostrej wirusowej biegunki, mona mwi o klinicznym potwierdzeniu skutecznoci wybranych probiotykw (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG), gdy wikszo bada klinicznych przeprowadzono na zbyt maych grupach lub przy zbyt niskich dawkach probiotykw. Niewtpliwie istnieje znaczna indywidualizacja dziaania rnych szczepw probiotykw w rnych chorobach.

Zapobieganie rakowi jelita grubego

Z trzech wybitnych prezentacji powiconych probiotykom jako narzdziom zmniejszania globalnych zagroe zdrowotnych najbardziej istotny i prospektywny wydaje si wykad profesora Josepha Raftera (Karolinska Institutet) na temat moliwoci zastosowania probiotykw do zapobiegania rakowi jelita grubego. Szanse na wykorzystanie takiego dziaania probiotykw wobec tej gronej choroby, bdcej drug przyczyn mierci ludzi mieszkajcych na pkuli pnocnej, s realne. Dowody na to pochodz gwnie z bada prowadzonych na odpowiednich modelach zwierzcych, bo badania kliniczne na ludziach s znacznie trudniejsze i bardziej czasochonne. Jak dotd jest wiele rozpoznanych ju mechanizmw uruchamianych przez probiotyki, mogcych wpywa na ochron organizmu przed powstawaniem zmian nowotworowych.

Mechanizmy dziaania probiotykw

Niezwykle ciekawych danych dotyczcych prawdopodobnych mechanizmw dziaania probiotykw jako szczeglnych skadnikw normalnej flory dostarczy w wykadzie o badaniach nad interakcjami midzy ludzkim jelitem a zasiedlajcymi go bakteriami profesor Sven Peterssen, kierownik grupy pracujcej w jednej z najwybitniejszych szk medycznych wiata: Karolinska Institutet w Sztokholmie. Mwi on midzy innymi o receptorach jdrowych PPAR, ktre s wtrnymi przekanikami regulujcymi homeostaz jelita pod wpywem bakterii. Receptory te s eksponowane przez komrki jelita dziki stymulacji przez niektre bakterie (np. Bacteroides thetaiotaomicron), a nastpnie oddziauj na genom komrki, powodujc midzy innymi hamowanie aktywnoci NFKB, prowadzcej do aktywacji procesw zapalnych. Jest to tylko jeden dotychczas rozpoznany przykad oddziaywania bakterii jelitowych na komrki gospodarza. Prawdopodobnie takich czynnikw jest wiele. Efektem bada nad czynnikami bakteryjnymi kontrolujcymi funkcje jelita powinny by w przyszoci nowe formy ywnoci funkcjonalnej, zawierajce takie probiotyki, ktre bd wywieray podany i zamierzony skutek. Swj wykad profesor Peterssen zakoczy bardzo prawdopodobnym stwierdzeniem, i to nie czowiek kontroluje swoje bakterie zawarte w przewodzie pokarmowym, lecz bakterie kontroluj funkcjonowanie ludzkiego jelita.

Wnioski

Konferencj podsumowa profesor Gregor Reid, gwny animator dziaa na rzecz promowania probiotykw na caym wiecie. W bardzo dowcipny sposb przedstawi swj osobisty pogld na temat osigni konferencji:

- praca nad probiotykami ma nareszcie sens;

- istnieje godna przebadania moliwo, dodawania probiotykw do odywek dla niemowlt;

- naley zachowa ostrono w stosunku do bada nad mutantami i rekombinantami szczepw probiotycznych;

- wreszcie naukowcy pracujcy nad probiotykami uzyskali narzdzia badawcze umoliwiajce im dalsze wyjanianie mechanizmw dziaania bakterii probiotycznych na ustrj czowieka;

- badania nad wpywem probiotykw na rozwj nowotworw maj olbrzymi przyszo;

- nie da si unikn duych bada klinicznych nad probiotykami, zatem ju teraz naley myle nad ich sfinansowaniem;

- naley poszukiwa nowych szczepw probiotycznych, na przykad w tradycyjnych fermentowanych produktach ywnociowych;

- mona si liczy z powstaniem nowej gazi przemysu, ktrego produkty bd wypenia luk midzy ywnoci a lekami;

- poniewa normalna mikroflora jelita liczy sobie ju 2000 gatunkw(!), mona si spodziewa, e szczepy probiotyczne przyszoci wyjd poza te dwa rodzaje bakterii stosowanych obecnie jako probiotyki.

Profesor Reid zakoczy podsumowanie bardzo miym dla organizatorw stwierdzeniem, i po tej konferencji sta si gorcym zwolennikiem Polski, gdy konferencja miaa doskonay program, zgromadzia wspaniaych naukowcw, odbya si w nowoczesnym centrum Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagielloskiego, w urokliwym miecie Krakowie.