www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
O nas

W Zakaeniach znajd Pastwo najnowsze osignicia wiatowej nauki na temat zakae zarwno szpitalnych, jak i pozaszpitalnych, ich leczenia i zapobiegania, a take oryginalne prace polskich autorw z tej dziedziny oraz zalecenia i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych.

W Zakaeniach s te publikacje, z ktrymi zapoznanie si bdzie niezbdnym warunkiem zaliczenia kolokwiw z zakresu zakae szpitalnych przez lekarzy przygotowujcych si do egzaminw specjalizacyjnych z chirurgii, chorb wewntrznych, anestezjologii i chorb zakanych.

Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych jest adresowane do:

• wszystkich czonkw Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych,

• dyrektorw szpitali do spraw lecznictwa,
• czonkw zespow kontroli zakae w poszczeglnych szpitalach,
• lekarzy zatrudnionych w oddziaach intensywnej terapii,
• chirurgw,
• lekarzy specjalistw chorb zakanych,
• lekarzy dermatologw,
• lekarzy okulistw,
• lekarzy rodzinnych,
• pracownikw dziaw epidemiologicznych,
• powiatowych i wojewdzkich inspektoratw sanitarnych,
• kierownikw laboratoriw mikrobiologicznych,
• szefw i pracownikw centralnych sterylizatorni,
• producentw aparatw i preparatw do dezynfekcji oraz sterylizacji.

 

Rada programowa

prof. dr hab. med. Andrzej Borwka 
prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, specjalista krajowy
w dziedzinie urologii

prof. dr hab. med. Micha Drews 
prezes Towarzystwa Chirurgw Polskich

prof. dr hab. n. med. Danuta Dzieranowska
Zakad Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

dr hab. med. Petra Gastmeier 
Centrum Epidemiologiczne i Kontrola Zakae
Akademii Medycznej w Hanowerze,
kierownik Wydziau Epidemiologii Szpitala meczycznego w Hanowerze

prof. dr hab. med. Andrzej Gadysz
czonek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Gwnym Inspektorze Sanitarnym 

prof. dr hab. n. med. Jacek Jastrzbski 
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie 


prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
kierownik Katedry i Kliniki Chorb Zakanych AM im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

prof. Hans Jørn Kolmos
Department of Clinical Microbiology, Odense University Hospital

prof. Vladimir Krmery
MD., PhD., Dr.h.c. mult, rector of the St. Elisabeth University

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler 
czonek honorowy Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych,
kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
we Wrocawiu

prof. dr hab. n. med. Pawe Liberski
kierownik Zakadu Patologii Molekularnej  i Neuropatologii Katedry Onkologii
Uniwersytetu Medycznego w odzi, przewodniczcy Komitetu Zakae PAN

prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
kierownik Katedry i Zakadu Mikrobiologii AM we Wrocawiu

prof. dr hab. n. med. Barbara Ralska
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu dzkiego

prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Tchrzewski
kierownik Zakadu Immunologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tooczko
czonek honorowy Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych,
autorytet w dziedzinie zakae chirurgicznych

Redakcja

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Magorzata Bulanda
prezes Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych

Redaktor zarzdzajcy:
mgr Renata Dyka
tel. (22) 861 41 58(22) 861 41 58
www.zakazenia.org.pl

Adres redakcji:
ul. Podmiejska 12, 01-498 Warszawa
tel. (22) 861 41 58(22) 861 41 58, fax (22) 638 41 06

Nr konta
03 1240 2887 1111 0000 3389 6942

 

Wydawca

Twoje Zdrowie sp. z o.o.
Prezes: Adam Wojciechowski
ul. Podmiejska 12, 01-489 Warszawa
tel. (22) 861 41 58(22) 861 41 58, fax (22) 638 41 06
e-mail: biuro@twojezdrowie.com.pl
www.twojezdrowie.com.pl


Skad i amanie: wasne

Jak do nas dojecha

Wydawnictwo mieci si w Warszawie w dzielnicy Bemowo.
Dojazd od Centrum Handlowego Bemowo zosta pokazany poniej

Owiadczenie dotyczce konfliktu interesw

Uprzejmie prosimy autorw prac o ujawnianie moliwych konfliktw interesw w przypadku publikowania artykuw w "Zakaeniach" i zaopatrywania artykuw dopiskiem - "konflikt interesw nie wystpuje". Konflikt interesw ma miejsce wwczas, gdy autor (lub instytucja autora), recenzent lub redaktor jest finansowo lub osobicie powizany z opisywan firm lub jej produktem, co moe mie niewaciwy wpyw (przychylno) na wyraane przez niego oceny. Zwizki te mog w ogle nie mie wpywu na ocen albo mie potencjalnie olbrzymi wpyw na ocen naukow. Zwizki finansowe (jak np. zatrudnienie, konsultacje, posiadanie akcji, honoraria, odpatna opinia eksperta) s najatwiejszymi do zidentyfikowania konfliktami interesw. Mog mie najwikszy wpyw na podwaenie wiarygodnoci czasopisma, autorw oraz samego badania. Jednake konflikty mog wystpi take z innych przyczyn, np. zwizkw osobistych, wspzawodnictwa akademickiego oraz zamiowania do danej problematyki (pasji intelektualnej).

Zasady przygotowywania artykuw do publikacji w czasopimie "Zakaenia"

Czasopismo "Zakaenia" publikuje prace oryginalne i przegldowe z zakresu szeroko pojtej nauki o zakaeniach szpitalnych i poza szpitalnych, uwzgldniajc zasady ich kontroli i leczenia.

Zasady oglne

Przed publikacj pracy autorzy s zobowizani do przesania owiadczenia, e dana praca nie zostaa i nie zostanie zoona do druku w innym czasopimie przed jej opublikowaniem w "Zakaeniach" albo odrzuceniem.

Autorzy chccy opublikowa swoj prac zobowizani s do przesania na adres redakcji egzemplarza maszynopisu pracy wraz z materiaem ilustracyjnym, kopii maszynopisu w formie elektronicznej oraz owiadczenia o nieopublikowaniu pracy i zgody kierownikw jednostek, w ktrych zostaa wykonana praca, na publikacj. Tekst powinien by napisany w edytorze tekstu Word. Objto pracy (tekst, tabele i ryciny) do 7 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli 12 600 znakw ze spacjami (po 1800 znakw na stronie) (liczb znakw naley odczyta na pasku menu pod pozycj "narzdzia" w "statystyce wyrazw" – "znaki ze spacjami") (rozmiar czcionki 12, odstp 1,5). W przypadku tekstu zbyt obszernego redakcja zastrzega sobie prawo odesania materiau do autorw w celu dokonania skrtw. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy bez poddawania jej dalszemu procesowi redakcyjnemu, jeli jej tre odbiega od profilu czasopisma, istotne elementy pracy zostay wczeniej opublikowane albo maszynopis lub materia ilustracyjny zosta przygotowany w sposb raco niezgodny z przedstawionymi zasadami.

Autorzy w terminie do czterech miesicy zostan poinformowani o przyjciu albo odrzuceniu pracy z podaniem uzasadnienia oraz z poprawkami proponowanymi przez niezalenych recenzentw i zesp redakcyjny (z wyjtkiem drobnych poprawek stylistycznych).

Autor przed publikacj otrzyma kopi pracy, w ktrej powinien nanie ewentualne poprawki za pomoc typowych znakw korektorskich. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeniesienia publikacji do ktrego z nastpnych numerw, jeli autor przyle swoje uwagi z opnieniem.

Przygotowywanie maszynopisu

Maszynopis w formie elektronicznej naley przesya w formacie MS Word (wersja 6 lub nowsza), najlepiej za pomoc poczty internetowej.

Przy pisaniu tekstu naley stosowa poprawn polsk typografi, waciw symbolik, prawidowy zapis liczb i jednostek – np. stosowa (nawiasy) zamiast /ukonikw/, uywa poprawnych "cudzysoww", pisa litery greckie (a, b) zamiast ich nazw sownych, przy nazywaniu liczb stosowa nazw „miliard” dla 109 a nie "bilion" itd. Nazwy gatunkowe mikroorganizmw naley zapisywa kursyw (Italic). Wzory matematyczne naley zapisywa wycznie za pomoc narzdzi dostpnych w kadym pakiecie biurowym (np. Equation dla Microsoft Office). Przy zapisie nazwisk i sw obcojzycznych naley stosowa poprawn ortografi np. "Schädler", "koda" a nie "Schadler", "Skoda".

Ukad pracy

Na pierwszej stronie naley umieci tytu pracy w jzyku polskim i angielskim oraz list autorw wraz z nazw i kierownikami jednostek, w ktrych zostaa wykonana praca lub z ktrych wywodz si poszczeglni autorzy. Ponadto naley poda adres kontaktowy – poczty zwykej lub elektronicznej, numer(y) telefonu. Jeli autor odpowiedzialny za przysze kontakty z redakcj nie jest pierwsz osob na licie, naley go wyrni podkreleniem.

Na drugiej stronie naley zamieci streszczenie pracy w jzyku polskim (do 120 sw) i angielskim (do 100 sw) – dopuszczalna jest zarwno ortografia brytyjska, jak i amerykaska. Poniej naley rwnie zamieci listy sw kluczowych po polsku i angielsku, liczce nie wicej ni pi fraz w kadym z tych jzykw, oznaczone odpowiednio "Sowa kluczowe", "Keywords".

Waciwy tekst pracy musi si zaczyna od trzeciej strony. W przypadku prac oryginalnych obowizuje standardowy podzia: wstp, materia i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, pimiennictwo. W przypadku prac przegldowych przyjty ukad pracy musi by logicznie powizany z jej treci.

Pimiennictwo

Lista nie moe zawiera wicej ni 20 pozycji w pracach oryginalnych i 30 w pracach przegldowych. Pozycje naley umieszcza zgodnie z kolejnoci ich cytowania w tekcie. Do pozycji z listy naley odwoywa si za pomoc numerw w nawiasach kwadratowych umieszczonych na kocu zdania – np. "Tekst zdania [1]" lub "Tekst zdania [1, 2, 3]". Naley zawsze pisa nazwiska wszystkich autorw (chyba, e jest ich wicej ni trzy – wtedy naley poda nazwisko pierwszego autora i skrt "i wsp.") oraz stosowa waciwe skrty nazw czasopism. Przy korzystaniu ze skomputeryzowanych zbiorw tytuw prac naley usun wszystkie bdy w ortografii i typografii tytuw prac i nazwisk autorw.

Poniej podano przykadowe pozycje pimiennictwa (artyku w czasopimie, rozdzia z ksiki):

 

1. Mamos E.: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych, Zakaenia 2004, 3, 6–9.
2. Jeljaszewicz J.: Zakaenia szpitalne przyszoci [w:] Zakaenia szpitalne, Red: Dzieranowska D., Jeljaszewicz J., a-medica press, Bielsko-Biaa 1999, 613–23.

 

Tabele

Tabele naley umieszcza na osobnych stronach po tekcie waciwym pracy. Przy ich tworzeniu naley unika nadmiernej liczby linii oraz nie wyrwnywa zawartoci komrek spacjami. Nad kad tabel naley napisa skrt "Tab." i numer tabeli oraz jej nazw. Naley unika zamieszczania nadmiernej liczby tabel i duej iloci tekstu w poszczeglnych rubrykach tabel.

W wersji drukowanej maszynopisu na prawym marginesie naley rcznie zaznaczy miejsca, w ktrych wg autora powinny zosta umieszczone tabele.

Ilustracje

Ilustracje naley drukowa na osobnych kartkach. Na ostatniej stronie maszynopisu naley poda tytuy (i ewentualn legend), poprzedzone skrtem "Ryc."i numerem ilustracji. Numery rycin naley napisa na odwrocie wydrukw. Wydruki musz by dobrej jakoci (rozdzielczo 600 x 600 DPI lub wysza). Ilustracje mona przesya take w formie elektronicznej – pliki w formacie EPS lub AI dla rysunkw wektorowych, BMP lub TIFF dla wszystkich rysunkw rastrowych i JPG dla zdj. Naley stosowa odpowiednie nazywanie plikw z rysunkami (np. "Ryc_1. eps", "Ryc_2. jpg").

W wersji drukowanej maszynopisu na prawym marginesie naley rcznie zaznaczy miejsca, w ktrych wg autora powinny zosta umieszczone ilustracje. W opisie rycin naley stosowa czcionk Arial oraz unika stosowania zblionych odcieni kolorystycznych do przedstawiania rozrnialnych elementw. Nie zaleca si samodzielnego skanowania zdj i wydrukw przez autorw – zamiast tego naley przesa oryginay dobrej jakoci (w przypadku zdj na papierze fotograficznym byszczcym lub pmatowym) z ewentualnymi pisemnymi wskazwkami, jeli np. ma by opublikowana cz zdjcia.

Poszczeglne zdjcia musz by podpisane i opatrzone nazwiskiem autora zdj.

 __________________________________________________________

Formularz poufnej recenzji
dla czasopisma „Zakaenia”

 

dotyczy maszynopisu pracy pt....................................

 

 

Zalecenia:


 □ – przyj do druku bez zastrzee

 □ – przyj do druku po wprowadzeniu poprawek

 □ -  odrzuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy recenzent zgadza si na udostpnienie komentarz autorom:

□    tak ,      □   nie

 

 

Informacje zastrzeone dla redakcji:

 

Imi i nazwisko recenzenta:

 

Adres domowy:

 

Telefon kontaktowy: